Vinnare av Göran Emanuelsson-stipendiet 2007

Photo by Joanna Kosinska on Unsplash

Göran Emanuelssonstipendiet 2007 tilldelas:

Tomoko Helmertz

för examensarbetet

Problemlösning – En jämförelse mellan svensk och japansk undervisning

Juryns motivering: Detta är en ambitiöst upplagd studie med väl vald litteratur och spännande metodval. Författaren använder sin kulturella bakgrund som drivkraft och verktyg och observerar lektioner i både Japan och Sverige.

Problemlösning är ett aktuellt och relevant område. Vad vi kan lära av matematikundervisning i andra länder likaså, inte minst med tanke på svensk befolkningsstruktur och resultat vid jämförande internationella studier. I nationella utvärderingar och granskningar beskrivs enskilt arbete i lärobok som helt dominerande arbetssätt i Sverige. Beskrivningar av japansk matematikundervisning ger en annan bild. Vid internationella jämförelser har Japan klart bättre resultat. Skolors undervisning och praktikdrivna kompetensutveckling av lärare kan vara förebild för andra länder.

I Tomoko Helmertz arbete jämförs läromedel, lektionsplanering och genomförande, arbetssätt, lärarroll och elevaktivitet i Japan och Sverige med två lekionsexempel från varje land. Likheter och skillnader i elevernas problemlösning lyfts fram också inom och mellan japanska och svenska klasser, till exempel när det gäller strategier, matematikspråk, och lösningssätt. Detta är intressant och omfattande redovisat med engagerad och väl strukturerad analys av resultat och med diskussion och råd till både svenska och japanska elever och lärare.

Hela arbetet kan laddas ned här (pdf, 1,2MB) Arbetet är utfört vid Malmö högskola Handledare: Per-Eskil Persson Examinator: Tine Wedege

Stipendiet delades ut vid LUMA-konferensen på hotell Royal Corner, 15.30-16.30, onsdag 26/10 2007.

  Tomoko tog emot stipendiet av Göran Emanuelsson och presenterade sitt arbete vi LUMA-2007 i Växjö.

Juryn har bestått av: Andreas Ryve, Mälardalens högskola Göran Emanuelsson, NCM, Göteborgs universitet Iiris Attorps, Högskolan i Gävle Ola Helenius, NCM, Göteborgs universitet Tine Wedege, Malmö högskola

Juryn har också beslutat att dela ut hedersomnämnnden till följande arbeten

Gunlög Nyström & Tony Nilsson Elevers uppfattning om bedömning i matematik i skolår 5. Lärarhögskolan i Stockholm, examinator: Torbjörn Tambour. Ladda ned (pdf, 195KB).

Lidia Kristiansson & Maria Rosengren Från text till algebra. En studie av hur elever som läser matematik A i gymnasiet översätter uppgifter till algebraiskt språk. Högskolan i Kalmar. Handledare: Maria Bjerneby Häll. Ladda ned (pdf, 1.3MB).

Ulrika Henriksson, Tommie Johansson, Caroline Khalil Fingerräkningsstrategier och talbegreppets utvecklingsnivåer. Göteborgs universitet. Handledare: Per-Olof Bentley. Ladda ned (pdf, 664KB).

Malin Rasmusson Teaching Number Sense to Kindergarteners – Att arbeta med taluppfattning i förskoleklass. Malmö högskola. Handledare: Tine Wedege. Examinator: Per Jönsson. Ladda ned (pdf, 2MB).

Gemensam motivering: I dessa arbeten behandlas relevanta problem formulerade i engagerande, avgränsade frågeställningar med olika perspektiv. Juryn menar att välgrundade argument och kreativa sätt att se på erhållna resultat och aktuella frågor tas upp i sammanhållna diskussioner av relationer mellan teori och olika resultatkällor.