Om NCM

Tillbaks till NCM:s webbplats

NCM:s uppgift är att stödja utvecklingen av matematikutbildning i förskolan, i det obligatoriska och frivilliga skolväsendet. Det inrättades genom regeringsbeslut i januari 1999. NCM är ett av flera resurscentra för olika skolämnen som inrättats de senaste 20 åren.

Centrumet finns vid Göteborgs universitet och leds av en föreståndare som, tillsammans med centrumets medarbetare, omsätter övergripande beslut.

Bland NCM:s personal finns personer som har en bakgrund, eller är verksamma som lärare, lärarutbildare, forskare och matematiker. De ansvarar för och deltar i olika verksamheter och projekt som t ex

* utgivning av tidskrifterna Nämnaren och NOMAD
* utgivning av litteratur för lärarutbildning och lärarfortbildning
* deltagande i och arrangemang av seminarier, kurser och konferenser
* drift och utveckling av flera webbplatser.

Du kontaktar oss enklast via ncm@ncm.gu.se eller namnaren@ncm.gu.se.


Peter Nyström
Föreståndare
0766 186 837

Personal

Epostadress till NCM:s personal skrivs enligt fornamn.efternamn@ncm.gu.se

Linda Marie Ahl
Linda är gymnasielärare i matematik och företagsekonomi. Hon har erfarenhet från undervisning på högstadiet, gymnasiet och vuxenutbildning. Linda har skrivit en licentiatuppsats i matematikdidaktik, om potentialen för stöd till lärande och undervisning som läromedel kan erbjuda lärare. Hon har även skrivit en doktorsavhandling om individualiserad matematikundervisning i Kriminalvårdens vuxenutbildning.

Förutom läromedel och individualiserad undervisning är begreppsbildning ett av hennes forskningsintressen, med en särskild fäbless för bråkbegreppet. Ett annat forskningsintresse är hur forskningsresultat ska hitta sin väg in i klassrumspraktiken, s.k. implementeringsforskning. Implementeringsforskning arbetar hon med i ett projekt vid Uppsala universitet. På NCM arbetar Linda med utvecklingen av ett ramverk för formell skriftlig matematisk kommunikation och en modell för undervisning om formell skriftlig kommunikation som syftar till att stödja lärare i deras undervisningspraktik.


Ulrica Dahlberg
Ulrica är gymnasielärare i matematik och fysik. På NCM jobbar hon med publikationer, Kängurun och på senare år läggs stor del på Matematiklyftet där hon bland annat varit projektledare för IKT-modulerna. Hon deltar även i arbetet med Matematikverkstaden och utvecklar laborativt material för gymnasiet.
031 786 2286


Ann-Charlotte Forslund
Ann-Charlotte arbetar med försäljning, order, fakturering och distribution av böcker, rapporter och våra tre tidskrifter, Nämnaren, Normat och Nomad samt en del övriga adminstrativa uppgifter.
031 786 6985


Anette Fröberg
Anette arbetar inom administrationen med bla ordermottagning, försäljning, fakturering, distribution av böcker och webbarbete samt har även hand om läromedelsutställningen, besöksbokning och en del fotouppdrag.
031 786 2203


Ola Helenius
Ola är doktor i matematik med bakgrund från Chalmers och Göteborgs universitet, där han också har undervisat inom grundutbildningen och arbetat med utåtriktad verksamhet. Hans forskningsintressen är breda men rör matematiklärandets villkor på ett eller annat sätt. I forskargruppen AMBLE – Arena for Mind, Brain, Learning and Education samarbetar Ola med pedagoger, psykologer och neurovetare för att undersöka matematiklärandets psykologiska och neuronala grunder och hur olika former av matematikundervisning kan stödja barn med olika kognitiva förutsättningar. I ett samarbete med Torkel Klingberg vid Karolinska institutet studeras likartade frågor, men där utvecklas också spel för matematikträning och andra liknande pedagogiska hjälpmedel som forskarna sedan undersöker effekten av.

Ett annat av Olas forskningsintressen rör förskolans matematik och matematiklärande genom lek. Tillsammans med en forskargrupp med medlemmar från Sverige, Norge, Danmark och USA undersöks inte bara barns lärande i förskolemiljö utan även vilka kunskaper som förskollärare som skall undervisa i en sådan kontext behöver. Ett ytterligare forskningsintresse rör fortbildning av matematiklärare, speciellt i stor (nationell) skala. Tillsammans med forskare från Mälardalens högskola undersöks effekten av olika fortbildningsinsatser på lärarnas undervisning och attityder och på deras elevers lärande.

Ola är dessutom intresserad av sociopolitiska dimensioner av utbildning, t ex hur olika gruppers praktiska möjligheter att studera matematik beror på relationer mellan deras bakgrund och erfarenheter och skolsystemets konstruktion. De senaste åren har Ola arbetet med den nationella satsningen matematiklyftet, både med konstruktion av själva programmet och med framtagning av många av de fortbildningsmoduler som programmet består av. Ola är medlem i styrelsen för SMDF, Sveriges matematididaktiska förening, och samordnar nätverket LUMA – LärarUtbildare i Matematik. Han är även medlem av kommittéen Framtidens Skola. vid Kungliga vetenskapsakademin.
031 786 6979


Johan Häggström
Johan har en bakgrund som matematiklärare i grundskolan. Sedan 1992 är han verksam i utbildningen av matematiklärare vid Göteborgs universitet och har disputerat i matematikdidaktik med en jämförande studie av matematikundervisning i Sverige och Kina. Han är särskilt intresserad av relationen mellan undervisning och lärande i matematik, och har genomfört flera Learning Study projekt tillsammans med matematiklärare. Johan medverkar i The Learner’s Perspective Study. Han är redaktör och ansvarar för produktionen av NOMAD. Johan är medlem i Svensk förening för MatematikDidaktisk Forskning, SMDF.
031 786 6987


Cecilia Kilhamn
Cecilia är mellanstadielärare och matematiklärare med erfarenhet från både grundskola och gymnasium. Hon disputerade 2011 på avhandlingen Making Sense of Negative Numbers och har därefter arbetat som lektor i matematikdidaktik vid Göteborgs universitet. Ett av Cecilias forskningsintressen är grundskolans undervisning om algebra, som hon studerat inom projektet VIDEOMAT och som hon fördjupar genom deltagande i nätverket N2AL (Nordic Network for Algebra Learning). Hon har arbetet med learning study, och varit delaktig i utvecklingsarbeten kring matematikverkstäder, klassrumskommunikation och undersökande och utforskande arbetssätt i grundskolans matematikundervisning genom bland annat projekten ROMB och KOMMA på Institutionen för didaktik och pedagogisk profession på Göteborgs universitet. Idag arbetar Cecilia som forskare i ett VR-finansierat projekt om kopplingen mellan algebra och programmering i skolans matematikundervisning tillsammans, med Kajsa Bråting och Lennart Rolandsson på Uppsala Universitet. Cecilia är medlem av styrelsen för SMDF, Sveriges matematikdidaktiska förening, och tillsammans med professor Angela Wulff, temaledare för temat MaNa inom forskarskolan CUL. I nätverket MERGOT, Mathematics Education Research in Gothenburg, utbyter Cecilia erfarenheter och samordningar forskningsintressen i matematikdidaktik mellan forskare vid Göteborgs universitet och Chalmers. Sedan våren 2019 arbetar Cecilia på NCM där hon bland annat är en av redaktörerna för Nämnaren.
031 786 2037


Caroline Nagy
Caroline är grundskollärare i årskurs 1-7 med inriktning mot matematik och NO. Sedan 2008 undervisar hon på lärarutbildningen i Halmstad. Hennes intresseområden är framförallt matematik-didaktik, skolutveckling och handledning. 2017 färdigställde hon sin lic i pedagogiskt arbete och fokuserade då på progression i undervisning av tal i bråkform från förskolan upp till årskurs 9.
På NCM medverkar Caroline i storskaliga kompetensutvecklingsprojekt som riktar sig till lärare i årskurs F-6.
073 913 6493


Lena Nilsson
Lena är textil- och matematiklärare med särskilt intresse för utveckling av laborativt arbetssätt i matematikundervisningen. Hon ansvarar för NCM:s matematikverkstad och tar där emot besökande lärargrupper. Lena är en av Nämnarens redaktörer och arbetar även med annat redaktionellt arbete, främst bokproduktion. Strävorna och webbsidan Matematikpapper är två andra ansvarsområden.
031 786 6982


Peter Nyström
Peter är föreståndare för NCM sedan 1 maj 2012. Han utbildade sig först till kemist, men sadlade snart om till lärare i matematik och kemi, och har undervisat i grundskolan, men framförallt i gymnasieskolan. När Umeå universitet fick uppdraget att utveckla nationella kursprov i matematik för gymnasieskolan fick Peter anställning där och var ansvarig för kursprov i såväl matematik A som matematik E. Efter att ha disputerat på en avhandling i pedagogik blev Peter projektledare för arbetet med nationella prov vid Umeå universitet, ett uppdrag han hade fram till sista december 2012. Hans forskning har i hög grad hållit sig till det matematikdidaktiska området, där fokus ofta varit på bedömningsfrågor. Han har också på senare år i sin forskning ägnat sig åt internationella storskaliga studier, framförallt TIMSS, och under en rad år varit en av Skolverkets mest anlitade experter i det sammanhanget, framförallt i matematik men också i naturvetenskap. Genom åren har Peter även medverkat i många sammanhang som rör fortbildning av lärare, alltifrån föreläsningar vid biennaler och studiedagar på skolor till klassrumsnära stöd i matematik, från förskola till gymnasium och vuxenutbildning.
076 6186 837


Rose-Marie Wikström
Rose-Marie är administrativ samordnare med ansvar för ekonomi- och personaladministration, rese- och konferensarrangemang samt övriga administrativa arbetsuppgifter. I Rose-Maries tjänst ingär även en del redaktionella arbetsuppgifter samt en del hantering av webbsidorna och är ansvarig för Facebooksidan. Rose-Marie har tidigare arbetat på Chalmers samt på Fysiska institutionen vid Göteborgs universitet.
031 786 2206


Adresser

Uppgifterna finns i denna sidas sidfot.

NCM:s nyhetsbrev

Då och då skickar vi information om vad som händer vid vårt centrum.
Länkar kopplade till ditt mejlprogram.
Prenumerera på NCM:s nyhetsbrev. Avsluta din prenumeration på NCM:s nyhetsbrev.

Samtycke
När du prenumererar på vårt nyhetsbrev så samtycker du till att vi lagrar din e-postadress enkom för denna tjänst. Du kan när som helst avsluta din prenumeration. Då kommer din epostadress att raderas.

Läs mer om hur NCM och Göteborgs Universitet hanterar dina uppgifter.

Miljöarbete

Här följer viss information om hur centrumets miljöpåverkan ser ut. Du finner också länkar till Göteborgs universitets handbok för miljö och hållbar utveckling samt miljöpolicy.

NCM:s samverkanspartners och målgrupper

NCM:s verksamhet präglas självfallet av vårt uppdrag och därmed av våra målgrupper och samverkanspartners. Målgrupper är främst lärare i förskola, skola och vuxenutbildning men även skolor och kommuner. Samverkanspartners är verk, myndigheter och organisationer såväl nationellt som internationellt. Verksamheten är därmed till absolut största delen utåtriktad.

Resor och transporter
NCM är ett nationellt resurscentrum med uppdrag över hela landet vilket medför en del resor i tjänsten. De flesta möten sker nu via digitala medier på distans vilket har minskat vår klimatpåverkan rejält.

NCM specifika verksamhetsrutiner

I dagsläget finns inga unika NCM-rutiner utarbetade.

Göteborgs universitet

Göteborgs universitets handbok för miljö och hållbar utveckling

Göteborgs universitets Miljöpolicy

About NCM

The National Center for Mathematics Education (NCM) is commissioned by the Swedish government to coordinate, support, develop, carry out and follow up initiatives promoting Swedish mathematics education in pre-school, school and adult education, and to stimulate and disseminate research in mathematics education in Sweden.

NCM was established in 1999 and has currently a staff of 13, with competence in a broad range including administration, research and teaching. The work at the center relies heavily on an extensive network of teachers, researchers, universities, school authorities and organizations within Sweden, and on international networks in the field of mathematics education and professional development for teachers.

Examples of activities at NCM is production and publication of a journal for mathematics teachers (Nämnaren) and a research journal for mathematics education (NOMAD), and the production of materials and books for teachers professional development. The website (ncm.gu.se) is the prime channel for access to resources developed by the center. NCM is also engaged in in-service training of mathematics teachers, in cooperation with school authorities and municipalities, and many other activities.

Om kakor (cookies) i denna webbplats

Den 1 juli 2011 förändrades lagen om elektronisk kommunikation (2003:389). Det innebär att du som besöker en webbplats aktivt kan behöva samtycka till att webbplatsen använder så kallade kakor (eng. cookies).

Cookies på ncm.gu.se och dess associerade webbplatser
Det finns två typer av kakor – permanenta och temporära (sessionscookies). Permanenta lagras som en fil i din dators hårddisk under en viss tid. Temporära lagras tillfälligt i din dators arbetsminne och tas bort efter avslutat besök.

Denna webbplats använder endast en kaka för en enkel besöksräknare samt några olika slags kakor för inloggade användare.

Vill du undvika kakor (cookies) kan du göra det genom att ställa in din webbläsares säkerhetsinställningar så att den automatiskt nekar cookies eller informerar om att en webbsida innehåller cookies.

Läs även Göteborgs Universitets gemensamma information om cookies

Läs mer om EU:s Cookie-direktiv

Post och telestyrelsens sida om cookies  

Dataskyddsförordningen gäller fr o m den 25/5 2018

Dataskyddsförordningen ersätter bl a Personuppgiftslagen och är en EU-förordning (GDPR). Den gäller som lag och tillämpas på samma sätt i alla EU:s medlemsstater.

NCM samlar in uppgifter som baseras på någon eller några av följande grunder
• samtycke – t ex när du handlar i vår webbshop, registrerar dig för ett seminarium eller för att få något av våra utskick
• avtal – samarbetsavtal
• rättslig förpliktelse – för att vi måste följa lagar och förordningar
• uppgift av allmänt intresse – när det ingår som ett uppdrag till NCM från riksdag och regering

Det här gäller för dina uppgifter hos oss
• dina uppgifter ska behandlas lagligt, korrekt och öppet för dig
• det ska finnas ett särskilt, uttryckligt och berättigat ändamål
• de ska vara relevanta, nödvändiga och inte för omfattande i relation till ändamålet
• de ska vara korrekta och får inte förvaras längre än nödvändigt
• vi skall förvara dina uppgifter på ett rimligt säkert sätt

Du har rätt att
• få tillgång till dina uppgifter
• få felaktiga personuppgifter rättade eller kompletterade
• få personuppgifter raderade – detta under förutsättning att uppgifterna inte längre behövs för ändamålet eller att uppgifter inte ska arkiveras enligt krav från annan lagstiftning
• få klar och tydlig information om hur NCM behandlar dina uppgifter

Dina uppgifter sparas hos oss
Dina uppgifter sparas hos oss för att möjliggöra nödvändig administration, uppföljning och kontakt. NCM är skyldig att på begäran rätta, blockera eller utplåna uppgifterna. Dina uppgifter lämnas aldrig ut till tredje person.

Personuppgiftsansvarig vid NCM
är Peter Nyström, föreståndare. Längst upp på denna sida finns hans kontaktuppgifter.

Information om personuppgifter lämnas av
NCM, Göteborgs universitet.

Läs mer i Göteborgs Universitets snabbguide till personuppgiftsbehandling (i nytt fönster).

NCM:s och Nämnarens webbplats