På grund av pandemin ber vi dig ringa 031 786 2206 innan du besöker oss!

1992: Matematikämnet i skolan i internationell belysning

I mars 1989 publicerades Curriculum and Evaluation Standards for School Mathsmatics (Standards) av lärarorganisationen NCTM i USA under ledning av Professor Thomas A. Romberg, University of Wisconsin. Professor Romberg ledde i maj -89 ett seminarium vid Institutionen för ämnesdidaktik, Göteborgs universitet, kring de kriterier och rlktlinjer för kursplaner och utvärdering i matematik som NCTM arbetat fram. Med stöd från Skolöverstyrelsen kunde en projektgrupp fördjupa och vidga studiet av Standards även ur ett internationellt perspektiv. Detta resulterade i en rapport, Matematikämnet i skolan i internationell belysning, flera artiklar i Nämnaren och presentationer vid Matematikbiennalen 1990.
Förhoppningen var att projektet skulle vara ett stöd inför det kursplanearbete som senare resulterade i nya kursplaner -94.

Här nedan kan ni ta del av scannade bidrag ur Matematikämnet i skolan i internationell belysning samt de Nämnareartiklar som publicerades i anslutning (fulltext).

Matematik inför 2000-talet (fulltext), som var en första delrapport av projektet, består av artiklarna,

  • Arbete med förändringar i skolmatematiken, Bengt Johansson
  • Standards för K-4, Ann Ablberg
  • Standards för 5-8 (10-13), Ulla Runesson
  • Standards för 9-12 (14-17), Göran Emanuelsson

Miniräknaren i Standards, Frank Bach, Bine Holmquist och Tore Reuterberg, Nämnaren nr 3/4, Årgång 17, 1990.

Utvärdering i Standards, Ulla Runesson, Nämnaren 100, 1991.

Samhälle

Denna del av vår webbplats handlar om hur samhället på olika sätt styr och påverkar skolan. Det gäller både på kort och på längre sikt.

Vi har haft en period med många nyanlända som har ställt och ställer skolan inför stora utmaningar. NCM genomförde läsåret 2016/2017 kompetensutvecklingsprojektet Matematikundervisning för nyanlända i Borås. Vi redovisar våra erfarenheter och lärdomar från det projektet.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!