Nyanlända – litteratur

Litteraturen, som ur en eller annan aspekt tar upp nyanlända elever, presenteras i omvänd kronologisk ordning. Med andra ord, de senaste publikationerna överst på sidan.

Saknar du någon litteratur, hör av dig till Elisabeth Rystedt, mail: Elisabeth.Rystedt@ncm.gu.seFlerspråkighet som resurs
Björn Kindenberg (2016)
ISBN 9789147122073

I Flerspråkighet som resurs presenterar trettio författare sin forskning om och arbete med andraspråksutveckling och flerspråkiga elevers lärande. Här beskrivs, bland annat med hjälp av det aktuella begreppet translanguaging, hur flera språkliga resurser kan stötta flerspråkiga elevers lärande. I boken beskrivs också olika teorier om andraspråksutveckling och hur dessa kan stödja lärare att utveckla den egna undervisningen. Bokens syfte är att visa hur flerspråkighet kan användas som resurs för undervisning i förskola, grundskola, gymnasium eller vuxenutbildning och vänder sig till blivande och yrkesverksamma lärare. Ett kapitel handlar specifikt om matematik och då inom vuxenutbildning. Kapitlet är dock mycket intressant även för matematiklärare inom grundskolan eftersom stora delar av innehållet är överförbara till samtliga skolformer.Skolans möte med nyanlända
Pirjo Lahdenperä och Eva Sundgren (2016)
ISBN 9789147122196

Boken Skolans möte med nyanlända beskriver hur skolan kan utveckla mottagande och undervisning av nyanlända. Boken bygger på verksamhetsnära forskning med praktisk-pedagogisk inriktning. Den ger bland annat goda exempel på interkulturell och språkstödjande undervisning. Boken tar bland annat upp frågor som: Vad innebär det att möta nyanlända elever? Hur ser sammanhang och betingelser ut för en lyckad undervisning och inkludering? Hur kan arbetet med nyanlända enligt vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet utvecklas?Diamant – diagnoser i matematik
Ett kartläggningsmaterial baserat på didaktisk ämnesanalys
Madeleine Löwing (2016)
ISBN 9789173468930

I denna forskningsrapport beskrivs hur det nationella diagnosinstrumentet Diamant har utvecklats. Diagnoserna utgör ett bedömningsstöd avsett att hjälpa lärare följa elevers kunskapsutveckling i matematik och täcker in den mest grundläggande matematiken för grundskolan. Den didaktiska ämnesteori som ligger till grund för konstruktionen av diagnoserna presenteras i rapporten. Författaren visar också hur didaktisk ämnesanalys kan användas som metod både för att ge diagnosmaterialet en vetenskaplig grund och för att analysera elevers diagnosresultat så de kan användas formativt.

Till rapporten >>Att undervisa nyanlända: Metoder, reflektioner och erfarenheter
Anna Kaya (2016)
ISBN 9789127146648

Att undervisa nyanlända elever är en utmaning. De nyanlända eleverna ska utveckla samma förmågor som alla andra elever i den svenska skolan med den skillnaden att de till stor del ska göra detta på ett, för dem, nytt språk. Det ställer höga krav på eleverna och ännu högre krav på den undervisande läraren. Speciellt med tanke på att man inte alltid har ett gemensamt språk att kommunicera på. Utifrån de framgångsfaktorer som forskning visat vara gynnsamma för flerspråkiga elevers lärande beskriver Anna Kaya de teorier hon grundar sin undervisning på, vilka lärare och forskare hon har inspirerats av och hur hon gjort rent konkret för att omsätta det hon läst och tagit del av i praktiken.Allmänna råd: Utbildning för nyanlända elever
Skolverket (2016)
ISBN 9789175592251

De allmänna råden om utbildning för nyanlända elever syftar till att stödja arbetet med mottagande av och den fortsatta utbildningen för nyanlända elever. Råden är rekommendationer om hur kommuner och skolor kan eller bör handla och är tänkta att fungera som ett praktiskt och stödjande redskap i arbetet.

Vissa avsnitt gäller för grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan, medan andra är riktade mot gymnasieskolan och gymnasiesärskolan. Råden kan också ge viss vägledning för arbetet med nyanlända elever i förskoleklassen och fritidshemmet.


Nyanlända – aktuell statistik november 2015. PM.
Skolverket (2016)

I denna promemoria presenteras uppgifter om nyanlända i åldern 1–18 år, hämtade från Migrationsverkets statistik.
Läs PM >>Math Maze
Farid Nolen (2015)
ISBN 9789198233100

En lärobok helt uppbyggd av exempel och övningar och som inte innehåller någon text alls. Därmed krävs inga som helst förkunskaper i språk.
Se även webbplatsen Math Maze >>Nyanlända och lärande – mottagande och inkludering
Nihad Bunar (red) (2015)
ISBN 9789127142367

Boken är en forskningsbaserad antologi om nyanlända elevers mottagande och inkludering i det svenska skolsystemet. Antologin innehåller bidrag från svenska forskare inom tvåspråkighet, pedagogik, lingvistik och barn- och ungdomsvetenskap. Forskarna sammanstrålar kring ett antal slutsatser och förslag om hur skolans mottagning av nyanlända kan organiseras.Studiehandledning på modersmålet – att stödja kunskapsutvecklingen hos flerspråkiga elever
Skolverket (2015)
ISBN 9789175590462

Stödmaterialet behandlar studiehandledningens innehåll och organisation, studiehandledarens uppdrag och vilka elever som ska erbjudas studiehandledning på modersmålet. Det finns även olika exempel för att konkretisera hur elevernas olika behov av studiehandledning på modersmålet kan utformas.

Materialet vänder sig i första hand till rektorer, lärare och studiehandledare i de obligatoriska skolformerna och gymnasieskolan men alla som arbetar med elever som har ett annat modersmål än svenska kan ha nytta av materialet.En bra början – mottagande och introduktion av nyanlända elever
Tore Otterup & Gilda Kästen-Ebeling (red) (2014)
ISBN 9789144084862

I En bra början har både teoretiker och praktiker bidragit med sina kunskaper och erfarenheter med syfte att sprida vetande om hur mottagande och introduktion av nyanlända elever ska kunna göras på bästa sätt, så att eleverna får en bra och gynnsam start på sin skoltid i Sverige.Utbildningen för nyanlända elever
Skolinspektionen (2014)
Diarienummer 2012:5760

Skolinspektionen har följt undervisningen för nyanlända elever i 10 skolor. Granskningen visar att det är viktigt att kartlägga varje elevs kunskaper och att anpassa undervisningen efter resultatet. Det är också viktigt med en gemensam strategi på skolan för att ge de nyanlända en så bra start som möjligt.Nyanlända elever – en kunskapsöversikt
Språkforskningsinstitutet (2014)

Kunskapsöversikten består av kortfattade sammanfattningar av forskning, utvärderingar och myndighetsrapporter. Urvalet är gjort med tyngdpunkt på litteratur från de senaste tio åren som rör mottagande, undervisning, organisering och uppföljning av utbildning för nyanlända elever.
Läs pdf >>


“Welcome to Sweden”: Newly arrived students’ experiences of pedagogical and social provision in introductory and regular classes
Jenny Nilsson & Monica Axelsson (2013)

Education for newly arrived students in Sweden is commonly organised in introductory classes, providing a basis for transition to the mainstream system. Focusing on the hitherto underinvestigated question of how newly arrived students experience the time in and transition between introductory and regular classes, we analyse the social and pedagogical resources these two contexts provide based on interviews with students who arrived during the last years of lower secondary school. The research was conducted during 15 months at three schools in municipalities of different sizes, comprising 82 days of participant observation, 16 interviews with teachers and 61 semi-structured interviews with 22 students.

Ladda ner paper >>Greppa språket! Ämnesdidaktiska perspektiv på flerspråkighet
Skolverket (2012)
Best nr 12:1267

Fokus i kunskapsöversikten är att lyfta didaktiska perspektiv som gynnar flerspråkiga elever och diskutera modeller samt beprövad erfarenhet för bättre samverkan mellan elever och lärare. Frågor som vilka arbetssätt som kan stärka de flerspråkiga elevernas dubbla inlärningsprocesser och vilka verktyg som kan hjälpa läraren att bättre möta flerspråkiga elever tas upp i boken. En viktig utgångspunkt i översikten är att flerspråkighet är en tillgång både för individen och för samhället och att flerspråkighet i sig inte är ett problem för inlärning.

Boken kan laddas ner som PDF eller beställas från Skolverket (30 kr feb 2017) >>Kulturmöten i matematikundervisningen: exempel från 41 olika språk
Wiggo Kilborn & Madeleine Löwing (2010)
ISBN 9789144054889

Talens uppbyggnad skiljer sig avsevärt mellan olika språk och kulturer. I många stycken kan vi se det som andra sätt att tänka och tala matematik. För lärare i den svenska skolan kan detta vara problematiskt eftersom de inte känner till de metoder som eleverna och deras familjer har erfarenhet av och kunskap om från tidigare skolgång i sina hemländer. I boken lyfter författarna fram likheter och skillnader när det gäller skolans matematikundervisning i relation till elever med utländsk bakgrund. Områden som behandlas är bl a tal och begrepp, talens namn, grundläggande aritmetik samt klockan och kalendern. Bland språken finner läsaren arabiska, bosniska, dari, engelska, kinesiska, pashto, somaliska, spanska, tigrinska och vietnamesiska.Nyanlända och lärande: en forskningsöversikt om nyanlända elever i den svenska skolan
Nihad Bunar (2010)
ISBN 9789173071710

Nihad Bunar, sociolog vid Stockholms universitet har på uppdrag av Vetenskapsrådets utbildningsvetenskapliga kommitté och Skolverket sammanställt aktuell svensk forskning om nyanlända elever och deras lärande. Han gör det också i ljuset av internationell forskning och bidrar med sina egna slutsatser och reflektioner.Språk, kultur och matematikmöten
Madeleine Löwing & Wiggo Kilborn (2008)
ISBN 9789144029955

Svensk skola har under senare år blivit allt mer mångkulturell. Detta gäller inte minst inom skolans område där många elever har invandrarbakgrund. Variationen mellan olika skolor och kommuner är emellertid stor. Enligt såväl svenska som internationella undersökningar vet vi också att elever med invandrarbakgrund inte lyckas lika bra i matematik som sina svenska kamrater. En orsak till de invandrade elevernas tillkortakommande i svensk skola är att de lärargrupper de möter saknar kunskaper om vad det innebär för en elev att möta en ny kultur och att lära sig matematik på ett andraspråk. Vad händer med matematikinlärningen under tiden och vilken roll spelar modersmålet vid inlärning av nya begrepp?


Innehåll: Lena Trygg