Svensk förening för matematikdidaktisk forskning

matematikdidaktik.org

SMDF verkar för att stärka den svenska matematikdidaktiska forskningens utveckling och kvalitet samt betydelsen för utbildning i matematik på alla nivåer.
Vartannat år ordnar SMDF en nationell konferens för matematikdidaktisk forskning: MADIF.

 

Dubbla vinkeln

dubblavinkeln.ncm.gu.se

Dubblavinkeln skrivs av:
Linda Marie Ahl, lärare i Kriminalvården och filosofie doktor.
Ola Helenius, forskare och biträdande föreståndare vid Nationellt centrum för matematikutbildning, Göteborgs universitet.

 

Lärarutbildare i matematik, LUMA

luma.ncm.gu.se
Ett högskolenätverk med årliga seminarier med utbyte av erfarenheter och idéer om matematikutbildning nationellt och internationellt för att stödja och diskutera forskning och utvecklingsarbete kring matematikutbildning och lärarutbildning i Sverige.

 

Matematikbiennalen

matematikbiennalen.ncm.gu.se

I Inbjudan till landets skolstyrelser skrev dåvarande Skolöverstyrelsen:
På matematikbiennalen 1980 kommer läroplansskrivare, forskare, lärarutbildare och lärarfortbildare, enskilda lärare och lärarkandidater att träffas för att ta del av varandras arbete bl a genom föredrag och utställningar och för att utbyta åsikter om matematikundervisningen.

1993 bildades Biennalrådet med lärarutbildare från alla högskoleregioner. Detta råd har sedan tagit in ansökningar om att få ordna biennaler och bidrar med råd vid uppbyggnaden av biennalkommittéer för planering och genomförande.

 

Mattetalanger

mattetalanger.ncm.gu.se

Webbsidans syfte är att stödja utvecklingen av särskilt matematikbegåvade elever. Innehållet bygger på forsknings- och erfarenhetsbaserade kunskaper.

Vi måste få upp ögonen för våra talangfulla elever, se deras stora potential och stimulera dem att utveckla sina förmågor så långt det går. Då växer dessa individer inte bara ämnesmässigt utan även på det personliga planet. De inspirerar och lyfter även sina klasskamrater. Om vi tillåter dem, har de också förmågan att bidra till nya vägar i samhällsutvecklingen.

Linda Mattson och Eva Pettersson, Blekinge Tekniska Högskola, ansvarar för webbplatsens innehåll.

 

NCM:s webshop

bestallning.ncm.gu.se

Här kan du beställa våra publikationer och prenumerera på tidskrifterna Nämnaren och NOMAD.

 

Webbplatser som på uppdrag drivs av NCM

Learning study & lesson study

ls.idpp.gu.se

Syftet med webbplatsen var att samla erfarenheter om Learning study och Lesson study. Webbplatsen uppdateras inte längre aktivt, men innehåller litteratur, länkar och stöd för genomförande, samt resultat från tidigare studier.