Två nya avhandlingar i matematikdidaktik

Med sin avhandling vill Ulrika Wikström bygga kunskap kring de kombinationer av matematiska symboler och skrivet språk som förekommer i matematiktexter som riktas till elever.

Avhandling:

Between symbols and words: structural connections in mathematics texts and their effect on reading

Hanna Fredriksdotter vill med sin avhandling öka kunskapen om hur social interaktion kan bidra till elevers matematiska argumentation under gemensamt arbete med problemlösning.

Avhandling:

Young students’ mathematical argumentation in social interaction: Video-based observations of student-student interaction during everyday work in the mathematics classroom