nr 2, 2024

Inledaren

Förskoleklasselever ritar sin matematikundervisning – utfallet av problemlösningslektioner
Andreas Ebbelind, Hanna Palmér & Jorryt van Bommel
Författarna har i snart tio år tillsammans med lärare i förskoleklass studerat hur en kreativ, reflekterande och problemlösande matematikundervisning skulle kunna utformas. I denna text diskuteras hur en sådan undervisning påverkar elevernas syn på hur matematikundervisning går till.

Sagt & gjort – Ett bokmärke
Cecilia Christiansen
Jag har gjort ett bokmärke till mina elever som alltid ska ligga i matteboken. Tanken är att visualisera att problemlösning är en process där man inte vet hur man ska göra från början och att det är normalt att behöva gå igenom de olika faserna.

Rika lösningar på rika problem – Tornet
Rimma Nyman & Anna Ida Säfström
I en serie artiklar tar författarna upp erfarenheter från att ha arbetat med rika matematiska problem. I föregående artiklar har de presenterat problemen Att dela smörgåsar (Nämnaren 2016:3) och Att välja glass (Nämnaren 2018:1). Den fjärde artikeln Felblandad saft finns i Nämnaren 2019:1.

Problemlösning – och sen då?
Julia Tsygan & Anna Teledahl
Problemlösning förekommer ofta i matematikundervisningen. Men hur lär sig eleverna att presentera sin lösning i skrift? I ett pågående forskningsprojekt läggs fokus inte bara på att lösa problem under matematiklektionerna, utan också på att diskutera hur lösningen ska presenteras så att andra kan förstå den.

En ska bort
Emelie Reuterswärd
Genom att studera fyra matematiska objekt ska elever avgöra vilket objekt som ska bort samt argumentera för sina val. I artikeln förklarar och motiverar författaren uppgiftstypen som ger elever möjlighet att utveckla flera förmågor som är viktiga vid problemlösning.

500 volontärer redo att möta sjunkande mattekunskaper
Maria Bucher
Den ideella föreningen Mattecentrum har sedan 2008 erbjudit gratis läxhjälp till barn och unga. Efterfrågan på Mattecentrums tjänster har ökat de senaste åren och i slutet av 2023 trädde Akelius Foundation in och donerar 7,5 miljoner till Mattecentrum
under en treårsperiod.
500 volontärer

Färsk forskning: Vad står det? Strategisk tavelanvändning i syfte att lära sig ny matematik
Rimma Nyman
Färsk forskning från Japan diskuterar lärares dagliga användning av tavlan. Vilket är syftet? Hur kan tavlan användas effektivt för elevernas matematiklärande?

En färsk avhandling om fenomenet problemlösning i matematikdidaktik och lärarutbildning av Anette de Ron, Stockholms universitet, presenteras också.

Tävla i problemlösning
Matematiktävlingar bygger ofta på problemlösningsaktiviteter som löses antingen individuellt eller i grupp. Att delta i matematiktävlingar kan vara både inspirerande, stimulerande och utmanande. Här är en lista över några av de tävlingar som finns att tillgå. Flertalet erbjuds i skolans regi där det är läraren som anmäler en klass, en grupp eller enstaka elever.
Tävla i problemlösning

KÄNGURUSIDAN
25 år med Kängurutävlingen – Matematikens hopp
Susanne Gennow & Karin Wallby
Sedan starten 1999 har Susanne Gennow och Karin Wallby arbetat med Kängurutävlingen i Sverige. Susanne var Sveriges representant i den internationella organisationen 1998–2018 och deltog i arbetsgruppen Benjamin på de internationella mötena. Karin deltog i gruppen Ecolier under åren 2013–2018. De berättar om sina erfarenheter och delar med sig av favoritproblem från de 25 åren.

Uppslaget: Arbeta vidare med Känguruproblem
Ulrica Dahlberg
Kängurusidorna i det här numret tar upp ett problem som handlar om att förstå vad som är konstant och vad som varierar. Det är en svart tråd som formar ett lite hackigt mönster och frågan är hur denna tråd sedan kan omformas. Många elever svarar fel då de tänker att det bara handlar om hur många rutor som inringas av tråden och sen räknar de rutor i svarsalternativens rektanglar. Men, det är ju omkretsen som ska vara densamma.
Uppslaget

Så kan eleven bedöma resultatens rimlighet
Jöran Petersson
Enligt kursplanerna från lågstadium till gymnasium ska eleverna kunna bedöma rimlighet i resultat de får fram. Ett sätt för eleverna att bedöma resultatens rimlighet är att ta inspiration från det som i vetenskap kallas metodtriangulering. Denna artikel visar hur metodtriangulering kan se ut för problemlösning i skolan.

Begreppsförståelse genom problemlösning
Helena Johansson & Jonas Jäder
Problemlösning är en fundamental del av matematisk verksamhet, men hur ska problem utformas om syftet är att utveckla elevens begreppsförståelse? Här har flera olika problem testats och reviderats för att skapa begreppsliga utmaningar.

Att starta med problem
Bengt Ulin
Problemlösning kan ses både som medel och mål i all undervisning. I denna artikel beskrivs hur problemlösning kan användas som ett sätt att närma sig matematiska begrepp. Med ett undersökande arbetssätt som stimulerar fantasin kan alla elever arbeta utifrån samma problem. Individualiseringen består då i hur och på vilken nivå problemet angrips.

GeoGebra Tips #1 Greppa glidarna
Jonas Hall
GeoGebra

Dialoger om problemlösning
Lena Nilsson
Dialoger om problemlösning var en artikelserie i Nämnaren 1998–2009 vars syfte var att ge lärare matematiska problem att arbeta med och samtala kring tillsammans med kollegor.

Problemlösningslycka
Lars Mouwitz
Denna text publicerades första gången i Nämnaren 1999:4 under vinjetten Dialoger om problemlösning. Författaren skriver om problemlösningslycka, skön visshet och kreativ tvetydighet.

Små, mystiska heltal
Håkan Lennerstad
Primtal kan vara både besvärliga och till stor nytta, menar författaren. De är grunden för faktorisering, en många gånger viktig kunskap vid problemlösning. Här visas hur rektangeltal kan bestämmas och hur samma tillvägagångssätt också kan omsättas i fler dimensioner för att exempelvis finna lådtal.

Problemavdelningen: Kängurutävling för lärare
Ulrica Dahlberg
Det är inte bara Nämnaren som jubilerar i år, även Kängurun har jubileum och fyller 25 år. Detta uppmärksammades på årets matematikbiennal i Örebro med en liten kängurutävling för lärare. Problemen är valda bland de sista och svåraste problemen i respektive tävlingsklass. De är tänkta att kunna lösas av elever som behöver extra utmaningar – och deras lärare.
Problemavdelningen

Redaktion

Cecilia Kilhamn

Lena Nilsson

Ansvarig utgivare

Peter Nyström