Undervisningskvalitet i svenska klassrum

I forskningsprojektet Linking Instruction and Student Achievement (LISA)* har en forskargrupp från Karlstads universitet undersökt vilka mönster som präglar undervisningen i svenska högstadieklassrum samt i vilken mån kvaliteten på undervisningen kan förklara skillnader i elevernas kunskapsutveckling. Underlaget till studien bygger på videoobservationer från mer än 300 lektioner, enkäter till över 1000 elever och mått på elevernas kunskapsutveckling i flera ämnen över ett läsår.

Läs vidare [Karlstads universitet]