Skolverkets förslag: Matematik kan bli två ämnen

Den 16 september lämnade Skolverket förslag till regeringen om ändrade ämnesplaner i de gymnasiegemensamma ämnena. Förslaget är en del av uppdraget att förbereda införande av ämnesbetyg i gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och komvux. De förslag Skolverket lämnar kräver riksdags- eller regeringsbeslut.

Ämnesbetyg kommer att ersätta kursbetyg i gymnasial utbildning från den 1 juli 2025. Skolverket har lämnat förslag på hur de nio gymnasiegemensamma ämnena ska anpassas i en ämnesbetygsmodell. Skolverket har även lämnat förslag på uppdaterade examensmål och programmål.

Det är riksdagen eller regeringen som sedan fattar beslut om förslagen. Förslagen i redovisningen bygger bland annat på de synpunkter som kom in vid remissomgången våren 2022.

I ett av förslagen i redovisningen föreslår Skolverket att ämnet matematik ska delas i två ämnen; matematik och matematik – analys. Varje ämne ska innehålla två nivåer om 100 poäng.

I det första förslaget som gick ut på remiss så föreslogs det att ämnet matematik skulle vara på 400 poäng och innehålla fyra nivåer.
Under remissomgången kom det in många remissynpunkter som stödde ett alternativt förslag att dela upp ämnet matematik i två ämnen. Då många remissynpunkter var samstämmiga så föreslår nu Skolverket en sådan uppdelning av ämnet matematik.

Referenssida [Skolverket]