Inbjudan till lärare i årskurs F-6 om att delta i en enkätstudie för ett forskningsprojekt

Läs information nedan från Tuula Koljonen, universitetslektor i Pedagogik med fokus på matematikdidaktik vid Linköpings Universitet.

Hej,

Vi söker matematiklärare i årskurs F-6 som vill delta i en enkätstudie som fokuserar på hur du använder dig av tryckta samt digitala material och verktyg vid planering och undervisning i matematik. Enkätstudien är en del av ett internationellt forskningsprojekt – Lärares användning av nya undervisningsmaterial och resurser för lärande i matematik: en internationell jämförelse. Projektet som är finansierat av svenska Vetenskapsrådet syftar till att förstå lärarnas undervisningspraktiker i Finland, Sverige, Flandern (Belgien) och USA. Projektet genomförs av ett tvärkulturellt team bestående av forskare inom utbildningsvetenskap.

I enkäten som är en onlineenkät frågar vi om din nuvarande undervisningssituation, inklusive vilka material och verktyg du använder i matematik samt om dina åsikter och erfarenheter av matematikundervisning. Vi ställer också några bakgrundsfrågor för att förstå i vilket sammanhang du bedriver din undervisning. Vår förhoppning är att du vill delta och dela med dig av DINA erfarenheter och åsikter genom att besvara frågorna i enkäten. Ditt deltagande är av stor vikt för vår forskningsstudie som ger värdefull information om lärarnas undervisningspraktiker i matematik i den svenska kontexten.

Enkäten beräknas ta cirka 15 minuter att besvara och vi är oerhört tacksamma för att du tar dig tid. Vi kommer inte att kunna identifiera vem som har svarat på enkäten och ditt deltagande är därmed anonymt. All information som tillhandahålls av deltagarna kommer att behandlas konfidentiellt.

Du når enkäten på följande länk: https://educationhelsinki.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_9AbiZzFPTmqBRKm?Q_Language=SV

Ett stort tack för att just DU vill bidra till mer kunskap om lärarnas undervisningspraktiker i matematik.

 

Har du frågor om enkäten kan du kontakta oss.

Tuula Koljonen, universitetslektor i pedagogik med fokus på matematikdidaktik, Linköpings universitet, tuula.koljonen@liu.se

Hendrik Van Steenbrugge, universitetslektor i matematikdidaktik, Stockholms universitet, hendrik.vansteenbrugge@mnd.su.se

 

Övriga medverkande i projektet är: Janine Remillard och Lara Condon (USA) och Heidi Krzywacki (Finland)