Pest, kolera och matematik

Vad kan matematik och statistik lära oss om smittsamma sjukdomars utbredning?

Denna artikel, som har skrivits av Tom Britton, tar upp frågeställningar om smittsamma sjukdomars utbredning i en befolk­ning och hur utbredningen minskar vid vaccinering. Med hjälp av relativt enkla matematiska modeller kommer vi fram till slutsatser om hur stor andel som smittas i en befolkning, givet att vi vet sjukdomens reproduktionstal – ett mått på dess smittsamhet.

Läs mer …