Om elevers möjligheter att lära sig matematiska resonemang

Johan Sidenvall har forskat om elevers möjlighet att lära sig att resonera matematiskt. Dessa möjligheter har studerats via en läroboksanalys och genom att studera elevers arbete med läroboksuppgifter i klassrumsmiljö.

Läs vidare [Skolporten]