Vinnare av Göran Emanuelsson-stipendiet 2018

Photo by Joanna Kosinska on Unsplash

Göran Emanuelsson-stipendiet 2018 tilldelas två examensarbeten varav ett är:

Daniel Vulic

för examensarbetet
En analys av likhetstecknets introduktion i svenska läromedel

Arbetet är gjort vid Stockholms universitet, med Kerstin Larsson som handledare.

Juryns motivering Daniel Vulics arbete handlar om likhetstecknet, ett centralt begrepp i matematikundervisning och samtidigt ett begrepp som är problematiskt för många elever. Studien undersöker hur svenska läromedel för årskurs 1 i grundskolan, och de lärarhandledningar som hör till dem, behandlar likhetstecknet. I arbetet diskuteras också hur framställningen om likhetstecknet eventuellt kan inverka på elevers förståelse av begreppet.

Studien omfattar fem olika läromedelsserier för lågstadiets matematik. I analysen av läroböcker och lärarhandledningar görs jämförelser både inom och mellan olika läromedelsserier. Daniel kommer fram till att det finns stora skillnader mellan läromedelsserierna, både när det gäller läroböcker och lärarhandledningar. Han lyfter särskilt fram variationen i lärarhandledningarnas stöd, samt varierande användning av språkbruk, bildstöd, räknehändelser och typer av likhetsuttryck i elevböckerna. De flesta likhetsuttryck är består av en räkneoperation med kända tal på vänster sida om likhetstecknet och ett sökt tal på högra sidan (till exempel 3 + 4 = _).

Arbetet handlar om ett tröskelbegrepp som är avgörande för elevers matematiska förståelse, i synnerhet för övergången från aritmetik till algebra. Det är angeläget att undervisning om likhetstecknet ger elever goda möjligheter att utveckla förståelse. Mot bakgrund av att läromedel spelar en stor roll i svensk matematikundervisning är det intressant med undersökningar av hur läromedlen hanterar centrala begrepp. Daniel Vulics examensarbete bidrar med en intressant bild av hur läromedlen är uppbyggda.

 

Examensarbete

http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1257314/FULLTEXT01.pdf