Vinnare av Göran Emanuelsson-stipendiet 2018

Bild från https://www.facebook.com/karlstadsuniversitet/posts/10161163144240578/

Göran Emanuelsson-stipendiet 2018 tilldelas två examensarbeten, varav ett är:

Sofia Helgen

för examensarbetet
Programmera sig till matematik? En analys av programmeringsappars lämplighet för matematikundervisning i årskurs 1

Arbetet är gjort vid Karlstads universitet, med Maria Fahlgren som handledare.

Juryns motivering

Sofia Helgens examensarbete utgår från att programmering har kommit in som ett central innehåll i kursplanerna i matematik. Hon undersöker hur väl appar för programmering stämmer överens med kursplanen i matematik och hur väl de lämpar sig för undervisning på lågstadiet. Även om det är stegvisa instruktioner och inte kodning som omnämns i det centrala innehållet för årskurs 1-3 finns det anledning för lärare att redan på lågstadiet låta eleverna börja koda i en lämplig miljö. Dels därför att många har mött kodning redan i förskola och förskoleklass, dels för att elever provar på kodning hemma och dels för att åstadkomma en progression i elevernas möte med kodning.

Sofia har analyserat 14 programmeringsappar som riktar sig till åldrarna 6-10 år. I analysen har hon utgått från en befintlig analysmodell, men modifierat och kompletterat den med hänsyn till den svenska kursplanen, teorier om pre-algebra och kriterier som lärare anser viktiga för en väl fungerande app. Sofia presenterar en sammanställning över apparnas olika egenskaper och kommer i sin analys fram till att de undersökta apparnas lämplighet för matematikundervisningen varierar. Hon kommer fram till att det är de appar som är utformade som spel har störst överensstämmelse med kursplanen och som har en pedagogisk utformning som passar lågstadiet. Examensarbetet har hög aktualitet och ger lärare både bakgrund och verktyg att värdera appar som kan användas i programmeringsundervisning med koppling till matematik. Arbetet är välskrivet och intressant, med väl underbyggt teori och trovärdig analys.

Examensarbete

http://www.diva-portal.se/smash/get/diva2:1230901/FULLTEXT01.pdf