Digitala lärresurser i matematik under luppen

I mitten av november presenterade Skolforskningsinstitutet en systematisk forskningsöversikt om digitala lär-resurser i matematikundervisningen. Syftet är att öka förståelsen för hur digitala lär-resurser kan stimulera barns och ungdomars kunskapsutveckling i matematik. Forskningsöversikten består av två delar: en som rör förskolan och en som rör grund- och gymnasieskolan.

»»» Läs vidare [Omvärldsbloggen]