Vinnare av Göran Emanuelsson-stipendiet 2017

Bild av ekuriren.se

Juryns motivering lyder:

Det examensarbete som tilldelas 2017 års Göran Emanuelsson stipendium handlar om vad som kännetecknar framgångsrik matematikundervisning. Gloria Olsson har på ett kreativt sätt identifierat sex lärare som kan beskrivas som framgångsrika, intervjuat dem i syfte att ta reda på hur de beskriver sin matematikundervisning och undersökt om det finns gemensamma drag i de undervisningsstrategier lärarna använder. Alla lärarna arbetar i årskurs 4-6.

Examensarbetet innehåller en diger genomgång av forskning om vad som kan anses vara framgångsrik matematikundervisning, och resultatdelen ger en rik beskrivning av det förhållningssätt och den undervisning som de intervjuade lärarna står för. Det är tydligt att lärarnas beskrivningar av sin praktik stämmer väl överens med forskning inom området.

Examensarbetet behandlar en angelägen frågeställning och lyfter fram viktiga aspekter i lärares arbete som kan vara nycklar till att erbjuda elever goda möjligheter att lära sig matematik. Arbetet är välstrukturerat, med en tydlig avgränsning och fokuserade frågeställningar, samt väl beskrivet.

Examensarbete

http://hig.diva-portal.org/smash/get/diva2:1106249/FULLTEXT01.pdf