Resultat från gymnasieskolans nationella prov våren 2017

Nu finns statistik över de nationella proven i svenska, engelska och matematik som elever genomförde i gymnasieskolan under vårterminen 2017. I Skolverkets databas SIRIS kan du ta fram statistik på skol-, kommun-, läns- samt huvudmannanivå.

»»» Läs vidare [Skolverket]