Elever med mycket låga prestationer i matematik: En pilotstudie av ämnesprovet i årskurs 3

Låga prestationer i matematik är en av de europeiska utbildningssystemens stora utmaningar. Det råder stor samstämmighet om vikten av tidig upptäckt och insats för elever som är i riskzonen för att utveckla skolsvårigheter.

»»» Läs vidare [Karlstads universitet]