Hjärnan och inlärning, repetition och minnet

Det är genom vårt sinnessystem som vi uppfattar och tolkar vår omvärld. Skolan kan genom auditiva, motoriska och visuella hjälpmedel få eleverna att lära sig effektivare.

»»» Läs vidare [UR Skola]