Multiplikationsmodeller för förståelse av multiplikation

Kerstin Larsson

Kerstin Larsson lade den 12 december 2016 fram en avhandling med titeln ”Students’ understandings of multipliction”. Ett av resultaten från hennes studie var att många elever var fast i en och samma modell: upprepad addition av lika stora grupper. Denna modell var både ett kraftfullt verktyg för eleverna att förklara hur distributiva lagen kan förenkla beräkningar och ett hinder för dem att använda kommutativa lagen och för att förstå multiplikation med decimaltal. Utifrån sin egen och andras forskning om elevers olika sätt att förstå multiplikation diskuterar Kerstin egenskaper hos olika didaktiska modeller för multiplikation. Deltagarna i seminariet kommer att få prova några produktiva uppgifter som stimulerade elever i åk 5–6 att resonera multiplikativt och undersökande.