Vinnare av Göran Emanuelsson-stipendiet 2016

Göran Emanuelssons stipendium för bästa examensarbete har 2016 tilldelats följande blivande lärare:

Denice D’Arcy

Högskolan Dalarna

för examensarbetet

Hur feedback på uppgiftsnivå och processnivå kan skilja elevers resonemang åt i matematik

Arbetet är gjort vid Högskolan Dalarna, handledare var Jan Olsson.

Juryns motivering: Denice D’Arcys arbete är en interventionsstudie som undersöker hur olika typer av feedback påverkar elevers sätt att föra matematiska resonemang när de löser matematiska problem i par. I studien studeras vilken effekt två distinkta sätt att ge feedback till eleverna – på uppgiftsnivå respektive på processnivå – får. Feedback på uppgiftsnivå innebär att läraren hjälper eleverna att finna lösningen till det specifika problemet, medan feedback på processnivå innebär att lärarens inspel handlar om att hjälpa eleverna att själva komma fram till lösningen. Åtta par av elever deltog i studien. Fyra par fick feedback på uppgiftsnivå och fyra par på processnivå. Under problemlösningssessionerna – som spelades in – uppmanades eleverna att tänka högt och tillsammans diskutera sig fram till lösningen. Analysen av elevernas resonemang är gjord i termer av ”kreativa” respektive ”algoritmiska” resonemang. Arbetet är designat och väl genomfört med en tydlig förankring i pågående forskning, samt belyser ett område av stor betydelse för elevers lärande.

Jenny Svedbro

Högskolan för lärande och kommunikation, Jönköping

för examensarbetet

Vad erbjuds i app-djungeln?

Juryns motivering: Jenny Svedbros arbete handlar om vilka möjligheter av lärande som erbjuds av olika applikationer (appar) som är inriktade mot lärande av multiplikationstabeller för elever i årskurs 1–6. Ett stort antal applikationer i matematik för datorer, läsplattor och mobiltelefoner finns tillgängliga och många används i svenska skolor. Det gör att det är angeläget att studera dessa utifrån olika perspektiv. Jenny har valt att avgränsa sin studie till nio applikationer för läsplattor som användes på minst två av 47 tillfrågade skolor. Analysen är gjord dels av vilka repetitiva inslag som förekommer, dels av vilka strategier för att lösa uppgifterna som erbjuds. Resultatet visar att uppgifter med ”belöningar”, ”endast ett korrekt svar” och ”tidsmätning” var vanligt förekommande. Olikheter mellan de analyserade applikationerna var stora beträffande innehållets strukturering samt möjligheter för en användare att utveckla strategier för multiplikation. Examensarbetet berör ett aktuellt och praktiknära problem utifrån intressanta teoretiska utgångspunkter. Arbetet är välstrukturerat, med en tydlig avgränsning och fokuserade frågeställningar, samt väl beskrivet.