”Svenska lärare borde utmana elever mer”

I en ny OECD-rapport har forskare undersökt sambandet mellan undervisningsstrategier och elevernas resultat i Pisa. Det visar sig att elever som ofta får utmanande undervisning – till exempel att de ställs inför komplexa problem som de får fundera ut en lösning till – över lag har bättre resultat på PISA-provet i matematik.

»»» Läs vidare [Lärarnas Nyheter]