Kreativ matte i förskoleklass

Matematikundervisningen i förskole­klassen har kommit alltmer i fokus vilket nog kan kopplas till de försämrade resultaten i grundskolan, men också till forskningen om lärande i de yngre åldrarna. Även om riktlinjerna är desamma för alla förskoleklasser kan traditioner och normer som styr utformningen av innehållet och förhållningssättet till undervisning skilja sig stort.

»»» Läs vidare [Förskolan]