Tryckta och digitala läromedel och lärresurser i den norska skolan

Slutrapporten konstaterar att hälften av undervisningstiden består av lärarledd helklassundervisning från klassrummets whiteboard och att resten av tiden ägnas åt elevarbete på egen hand eller i grupp. Den lärarledda undervisningen är både monologisk och dialogisk, och whiteboarden används ofta för att visualisera, förtydliga eller för att få igång ett resonerande samtal med klassen. Interaktiva visualiseringar är vanligare i matematik och biologi än i engelska och samhällskunskap.

»»» Läs vidare [Omvärldsbloggen]