Matematikundervisningens betydelsefulla sekund

Lärares pedagogiska takt och hållning är avgörande i en lärare-elevrelation som vilar på respekt och tillit. En ny avhandling vid Göteborgs universitet synliggör detaljrikt hur detta sker mellan lärare och elev, något som varit ett outforskat område inom klassrumsforskningen.

»»» Läs vidare [Göteborgs universitet]