Matematikundervisningens betydelsefulla sekund

Lärares pedagogiska takt och hållning är avgörande i en lärare-elevrelation som vilar på respekt och tillit. Forskning från Göteborgs universitet synliggör detaljrikt hur detta sker mellan lärare och elev, något som tidigare varit outforskat inom klassrumsforskningen.

»»» Läs vidare [forskning.se]