Fem miljoner för utveckling via Facebook

Fortbildning via Facebook och uppkopplade klassrum – det är ämnen för två forskningsprojekt vid Karlstads universitet som tilldelats närmare tio miljoner kronor.

Det finns Facebookgrupper för lärare som spontant och frivilligt delar med sig av sina erfarenheter och diskuterar utvecklingen inom yrket, säger Yvonne Liljekvist, universitetslektor på Karlstads Universitet och en i det forskarteam om tre som ska studera frågan.

Vår hypotes är att man via nätet kan diskutera mer övergripande frågor om lärarrollen och att lärare som inte har kolleger att prata med på den egna skolan kan hitta ett forum via internetgrupper.
Lärargrupper som jobbar med matematiklyftet och svensklyftet ska följas för att se hur diskussionen utvecklas, hur man stöttar och vilken kunskap som förmedlas.

»»» Läs vidare [Värmlands Folkblad]