Om dyskalkyli

Stockholms läns landsting har publicerat en fokusrapport om dyskalkyli. Rapporten belyser forskningens syn på dyskalkylibegreppet och beskriver hur situationen ser ut i Stockholms läns landsting avseende avtal, statistik, modeller för utredning och åtgärder.

»»» Läs vidare [Vårdgivarguiden]