Proportionella samband – Innehållets behandling och elevernas lärande

Joakim Magnusson

Under seminariet beskrivs och problematiseras erfarenheter från en empirisk studie om undervisning av proportionella samband. I studien deltog tre klasser och tre lärare i årskurs 8 – 9 där tio lektioner planerades och analyserades med hjälp av den metodologiska utgångspunkten learning study och variationsteori.

Fokus under seminariet riktas mot vilka aspekter av innehållet som tycktes vara kritiska för de deltagande eleverna att urskilja för att förstå proportionella samband på ett kraftfullare sätt. I relation till detta ges en beskrivning av hur lektionsdesignen förändrades så att kritiska aspekter tydligare separerades och varierades i undervisningen, vilket är något som tycks ha bidragit till att elevernas möjligheter att lära var störst i den sista klassen som deltog i studien.