Lämna synpunkter på förslag till nya läroplanstexter

Förskoleklassens och fritidshemmets syfte och innehåll ska bli tydligare. Dessutom ska övergången mellan förskola, förskoleklass, skola och fritidshem förtydligas.

»»» Läs vidare [Skolverket]