Lärarfortbildning i formativ bedömning kan öka elevers prestationer i matematik

Catarina Andersson visar i sin avhandling att lärarfortbildning i formativ bedömning kan öka elevers prestationer i matematik, men att lärare behöver tid och stöd i fortbildningen.

»»» Läs vidare [Umeå Universitet]