Kunskapsöversikt: Lära och undervisa grundläggande geometri

Berit Bergius

Se seminariet i efterhand »»»
Vad vet vi om lärande i geometri? Vad innebär det för undervisningen? Forskningen om t ex lärande i aritmetik visar på tydlig progression och kritiska steg. Finns motsvarande för undervisning och lärande i geometri och hur ser den i så fall ut? Forskare som Piaget och van Hiele är omtalade i samband med geometriundervisning. Vad säger de som kan ge stöd för undervisningen? Vad säger andra forskare?

Jag avser att presentera erfarenheter från olika forskningsstudier som påvisat processer med gemensamma drag i utvecklingen av förståelse för grundskolans geometri. Från att känna igen en helhet till att kunna reflektera och resonera kring subtila likheter och skillnader hos geometriska objekt. Från vardagliga uttryck till matematikens språk och uttryck.

Enligt forskningen är förståelse, som efterhand vidgas och fördjupas, beroende av att undervisningen ger eleven relevanta och adekvata erfarenheter, inledningsvis laborativa och efterhand med ökad abstraktion. Medvetenhet om hur förståelsen utvecklas och vilka svårigheter som kan uppstå ger läraren stöd i att stimulera och utmana lärandet.