LO-rapport om skolan

LO har publicerat en rapport skriven av Dany Kessel och Elisabeth Olme, båda doktorander i nationalekonomi vid Stockholms universitet. Författarna konstaterar att det har skett ett generellt kunskapsfall i den svenska skolan sedan början av 1990-talet. De lägst presterande eleverna har fallit allra mest i kunskapsmätningar så att skillnader i kunskapsnivåer har ökat, men även det högsta kunskapsresultatet i svensk skola är lägre idag än för runt tjugo år sedan. Författarna pekar ut lärarnas försämrade förutsättningar för att göra ett gott arbete som förklaring till varför den svenska skolan sviker både eleverna och sitt samhällsuppdrag idag. Lärares autonomi och auktoritet har kringskurits och lönerna har utvecklats sämre än för många andra yrkesgrupper. Samtidigt är skolans viktigaste verktyg för att nå sina mål just lärarna.
Bland deras förslag för att åstadkomma en förbättring finns förstatligande av styrningen och finansieringen av skolan, så att lärarlönerna kan höjas och så att deras tid kan koncentreras mer till undervisningsrelaterad verksamhet. Även en upprustning av lärarutbildningen föreslås så att fler lockas till utbildningen i allmänhet och till ämnen som har särskilt stor lärarbrist i synnerhet.

»»» Sammanfattning [LO]

»»» Rapporten [LO]

»»» Skolan sviker de med sämst resultat [LO Bloggen]