Inspektionens rapport borde påverka hela skolsystemet

Skolinspektionens senaste rapport Återkommande brister i den lokala styrningen av skolan är en sammanfattning av fem års inspektioner.
“Rapporten är en mycket sorglig läsning som jag ändå lämnar med en viss positiv känsla. Det kan verka märkligt eftersom den faktiskt visar att 6 av 10 skolor och 9 av 10 huvudmän inte har ett fungerande kvalitetsarbete och att hälften av alla huvudmän inte flyttar resurser på ett sådant sätt att skollagens krav på likvärdighet kan uppfyllas!” skriver Per Kornhall

»»» Läs mer på [Skolvärlden]

»»» Rapportsammanfattning och nedladdningsbar rapport: [Skolinspektionen]