Att använda filosofi för att prata om vad begrepp är

Lotta Wedman

Se seminariet »»»
I mitt avhandlingsarbete utvecklar jag en metod för hur man kan bedöma gymnasieelevers individuella talbegrepp. Under det arbetet har jag stött på problem med synen på vad begrepp är, både inom kursplaner men också inom matematikdidaktisk forskning. Därför har den första delen av arbetet riktat in sig på att reda ut vad matematikdidaktiker menar med begreppet begrepp och ta fram underlag för en mer koherent teori om begrepp, både för skolan och för utbildningsvetenskap.

Metoden som jag har använt är att först läsa filosofi och kognitionsvetenskap för att se hur man ser på begrepp inom dessa områden och sedan analysera matematikdidaktiska teorier om begrepp utifrån den filosofiska/kognitiva ram som jag har byggt upp.

Under föreläsningen kommer jag att diskutera synen på begrepp i kursplaner, hos klassiker som Piaget och Vygotskij samt i matematikdidaktisk forskning.