Elevprestationer som funktion av lärarkunskap och lärarutbildning

I en mycket känd…Jenny Svanteson Wester

Fenomenet ’illusionen av linjäritet’, kommer av att elever då de ska förstora eller förminska flerdimensionella geometriska figurer intuitivt tenderar att utgå ifrån att, om alla sidor görs dubbelt så långa, blir även arean dubbelt så stor. Huvudsyftet med min studie har varit att undersöka hur innehållets behandling i undervisningssituationer avseende förstoring och förminskning av geometriska figurer i relation till begreppet skala, kan bidra till att utveckla elevernas förmåga att urskilja det linjärt proportionella – och det icke linjärt proportionella sambandet simultant d.v.s hur de kan komma förbi ’illusionen av linjäritet’.

Den största kvalitativa skillnaden i elevernas lärande och förståelse av lärandeobjektet handlar om huruvida eleverna har lyckats urskilja längdförändring och areaförändring simultant, men också på vilket sätt eleverna motiverar sina svar. Även interaktionen mellan elever, lärare och det aktuella ämnesinnehållet, lärarnas förhållningssätt till elevernas inspel och de frågor som ställdes tycktes vara av betydelse. När eleverna svarade eller redogjorde för lösningar ställde lärarna vid flera tillfällen hypotetiska motfrågor. Användandet av elevernas inspel i studien genererade exempel som hjälpte lärargruppen och även läraren i enskild undervisningssituation att avslöja hur eleverna förstår och tänker om det aktuella matematiska innehållet.