Är vi redo att fortsätta efter Matematiklyftet?

Att skapa hållbart utvecklingsarbete

Anette Jahnke

Se seminariet i efterhand »»»
I skolans värld har vi lyft mycket, vi lyfter just nu och kommer att lyfta – men hur når vi hållbarhet i utvecklingsarbetet? Seminariet diskuterar frågan dels utifrån forskning men också utifrån praktisk erfarenhet av genomförandet av Matematiklyftets första två år. Vad kan vi lära inför kommande lyft? Exempel kommer ges på hur huvudmän, rektorer, lärare och handledare valt att fortsätta arbeta efter Matematiklyftet.
Anette Jahnke är filosofie doktor i studier av professionspraktiker, Universitet i Nordland, Norge och fil lic. i matematik, Chalmers tekniska högskola. Hon arbetar som forskare och projektledare vid Nationellt centrum för matematikutbildning, Göteborgs universitet.