Matematiklyftet: Modul för särskola

Berit Bergius & Lena Trygg

Lärare i särskolans skolformer möter elever med stor spännvidd i kognitiva förutsättningar, erfarenheter och åldrar. Matematikdidaktisk forskning visar att elever i särskolans skolformer inte lär på annat sätt, men att de behöver mer tid och mer varierade erfarenheter. Förväntningar på elevers möjligheter att lära lyfts fram och diskuteras, liksom utmaningarna att organisera och utforma undervisning som ger stöd för att eleverna ska ta ytterligare steg i lärandet.

Hur kan undervisningen bevara, utmana och stärka elevers nyfikenhet, lust och fantasi? Vilken är språkets roll? Hur kan elevers dokumentation fungera som underlag för diskussion, reflektion och utveckling? Det matematiska innehållet i modulens lektionsaktiviteter är hämtat från de aktuella kursplanernas centrala innehåll. Aktiviteterna bygger i hög grad på interaktion och kommunikation mellan elever och mellan elever och lärare.