Vinnare av Göran Emanuelsson-stipendiet 2013

Photo by Joanna Kosinska on Unsplash

Göran Emanuelsson-stipendiet 2013 tilldelas två examensarbeten:

12 500 kronor tilldelas

Anna Holmlund

för examensarbetet

Lärobokens betydelse vid lektionsplanering

Arbetet är gjort vid Göteborgs universitet, handledare var Johan Häggström.

Juryns motivering: Anna Holmlunds arbete utgår från Finlands framgångar i internationella kunskapsmätningar och att de relativt svaga Svenska resultaten ofta förklaras med läroböckernas dominerande ställning i matematikundervisningen. Flera av de nominerade examensarbetena handlar om läroböcker, men detta arbete sticker ut genom att inte handlar så mycket om böckerna i sig utan om hur lärare använder dem och genom att jämföra lärares utsagor om läromedelsanvändning i Finland och Sverige. Arbetet redovisar en relevant genomgång av forskning och teoretiska perspektiv och en ambitiöst upplagd empirisk studie som bygger på intervjuer med totalt 16 lärare, 8 från Finland och 8 från Sverige. Resultatdelen innehåller en intressant kategorisering av lärare utifrån graden av bundenhet till läroboken och visar på skillnader i hur lärare använder läromedel. Analysen visar dock inte på några tydliga skillnader mellan hur lärare i de två länderna ser på läroboksanvändning, vilket är ett intressant resultat i sig.

Examensarbetet utgår alltså från en intressant frågeställning och kännetecknas av en jämförelsevis hög standard när det gäller metod och genomförande. Vidare är slutsatserna trovärdiga och intressanta, och i hög grad relevanta för den fortsatta diskussionen om läromedlens roll i matematikundervisningen.

Ladda ned arbetet

12 500 kronor tilldelas

Janna Malmgren

för examensarbetet

”Vad roligt att vi har ännu en mattebegåvning!”

Arbetet är gjort vid Stockholms universitet. Handledare var Kerstin Pettersson.

Juryns motivering: Janna Malmgrens examensarbete handlar om hur verksamma lärare definierar elever med särskilda matematiska förmågor, hur lärarna arbetar för att stimulera dem samt vilka svårigheter och möjligheter som lärarna upplever i arbetet med elever som är högpresterande i matematik. I arbetet presenteras en välstrukturerad genomgång av relevant forskning. Den empiriska delen bygger på ett väl motiverat urval av 6 lärare med erfarenhet från olika stadier i grundskolan. Genom att välja två lärare från varje stadium ger arbetet intressanta inblickar i potentiella skillnader och likheter mellan lärare på olika stadier. Analysen av intervjuerna identifierar både likheter och skillnader i hur lärarna definierar elever med särskilda matematiska förmågor, men att lärarna är väl medvetna om behovet av stimulerande och utmanande uppgifter för dessa elever. Utifrån vad lärarna säger diskuteras även lärarnas behov av utbildning, ämneskunskap och tid för att bättre möta behoven hos högpresterande elever i matematik.

Examensarbetet kännetecknas av en intressant och avgränsad frågeställning, en väl genomförd empirisk studie, en välskriven resultatredovisning och en relevant diskussion av viktiga frågor för lärares möjligheter att stimulera elever med särskilda förmågor i matematik.

Ladda ned arbetet

Stipendiet delades ut vid LUMA-konferensen i Malmö, 27/9 2013.

Juryn har bestått av: Peter Nyström, Elisabeth Rystedt och Lars Mouwitz