nr 4, 2012

Nämnaren nr 4, 2012
Vad finns i nr 4?

”Hej, och välkommen till NCM och Nämnaren!”
Peter Nyström
NCMs nya föreståndare ger sin syn på matematikundervisning, första tiden på sin nya arbetsplats och hans bild av NCMs roll.

Leken i förskolans läroplan
Ola Helenius
Lek är ett av de mest fundamentala begreppen i förskolans läroplan. Ett medvetet bruk av leken för att främja varje barns utveckling och lärande ska prägla verksamheten i förskolan, heter det bland annat. Det betyder givetvis att de av förskolans mål som handlar om matematik också måste ses ur ett perspektiv där lek och lärande går hand i hand.

Matematikkarusell och matematikverkstad
Anna-Karin Frelin & Camilla Proos
På matematikbiennalen i Umeå 2012 fick två lärare från Lövsta förskola i Östersund stipendium för sin idéutställning ”Matematikverkstad i förskolan”. Juryns motivering löd: ”Utställningen tar upp ett område som är särskilt aktuellt och visar en i läroplanen förankrad matematikkarusell som kan fungera som ett pedagogiskt verktyg i matematikinlärning”.

Siffrorna som försvann
Botéus Abrahamsson, Hermansson & Thorbäck
I leken kan barn möta siffror, färger och geometriska figurer. Följ med när barnen på Tvets förskola på Orust upplever ett sagoäventyr i Urskogen där de löser mysteriet med de försvunna siffrorna.

Abakus – ett möjligt mattelyft?
Pelle Lindblå
Elever som arbetar med abakus grundlägger en god taluppfattning, menar artikelförfattaren, som här berättar om sin mångåriga erfarenhet av att undervisa med hjälp av detta uråldriga kinesiska räknehjälpmedel.

Kul med abakus
Mats Hemberg
Läsåret 2011/12 fick Umeå medel från Skolverket för att genomföra ett projekt där lärare i årskurserna 1–3 under två år ska utvärdera vilken effekt användningen av abakus i matematikundervisningen har på taluppfattning och huvudräkning. Vidare vill man se om lärarna härigenom förbättrar sin förmåga att både löpande och formativt följa sina elevers kunskapsutveckling.

Konsten att simulera sannolikheter
Birgit Aquilonius
Hur sannolikt är det att två straffkast i basketboll går i? Författaren delar här med sig av erfarenheter från laborationer om sannolikheter som hon använt i sin undervisning i Kalifornien men även i den svenska lärarutbildningen. Fokus ligger på introduktion av sannolikheter i grundskolan.

1 250 000 lösta uppgifter i internationell gemenskap
Majvor Strålenstam
Elever i grundskolan i Mörbylånga kommun på Öland bjöds under februari 2012 in till www.worldmathsday.com för att möta världen och praktisera sina matematikkunskaper.

Uppslaget: Problemlösning och möbeldesign
Calle Flognman

Elevers uppfattningar om filmad undervisning
Mikael Bondestam
Det finns bland elever och lärare ett allt större intresse för filmad undervisning. Exempel kan vi finna på bland annat Youtube och Vimeo. Här diskuteras vilka möjligheter och begränsningar som finns med detta pedagogiska verktyg, knutet till en undersökning av elevers uppfattningar om filmad undervisning på området logaritmer. Innehållet och metodiken har betydelse.

Regnvädersmatematik
Poul Græsbøll
En morgon när jag cyklade till skolan strilade regnet stilla ner från en grå himmel. Samtidigt som jag höll på att bli riktigt blöt sa jag till mig själv att tänka positivt. Vad kan regn användas till på en matematiklektion?

Föränderliga och harmoniska rektanglar
Pesach Laksman
Det finns mycket spännande att upptäcka i en rektangel. I artikeln beskrivs hur elever från tidiga grundskoleår och upp på gymnasiet kan träna sin problemlösningsförmåga med hjälp av rektanglar.

Matematiska strövtåg – Religion, matematik och serier
Barbro Grevholm
Med ålderns rätt har jag slutat läsa serierna i dagstidningen. Ibland händer det ändå att jag trots allt fastnar för Kalle och Hobbe. När Kalle pratar om matematik sker det bestämt. Nyligen hade min dagliga morgontidning en serie som började som i bilden här intill. Kalle tar upp en fråga många forskare har diskuterat under långa tider. Vad är matematik? Är det en vetenskap? Vilka objekt sysslar matematiken med? Finns talen? Upptäcker vi matematik eller uppfinner vi den?

Från modern konst till skolmatematik
Juan Parera-Lopez
Hur kan man utgå från modern konst för att arbeta med matematik? Verk av den spanske konstnären Gerardo Rueda används som inspirationskälla och geobräden används som redskap.

Vi har läst

Känguruproblem i mina klasser
Maria Asplund
I kursplanen för matematik är problemlösningsförmåga både ett syfte och en del av det centrala innehållet. Maria Asplund berättar här hur hon använder känguruproblem som ett kreativt, reflekterande och problemlösande lektionsinnehåll i årskurserna 5, 6 och 7.

Problemavdelningen
Göran Emanuelsson

Från lärobok till reflekterande lärande
Maria Forss
Här beskrivs hur lärare i Trelleborgs kommun prövat idéer och besökt varandras klassrum för att utveckla undervisningen. Eleverna använder idag reflektion som ett verktyg i sin kunskapsutveckling och man ”pratar matte” på lektionerna.

Taluppfattning med sifferlådor
Kerstin Fritiofson & Ann-Christine Nilsson
Författarna till denna artikel är matematikutvecklare för årskurs 1–3 i Arvika kommun. Med stöd från Matematiksatsningen har de genomfört ett projekt om taluppfattning. De har utvecklat en låda med arbetsmaterial för varje siffra. Till varje sifferlåda hör även en barnbok som handlar om det aktuella talet.

Dansa vektorer!
Britta Olsson
Att röra sig öppnar nya möjligheter för lärandet. Reflektioner från en deltagare på kursen Estetiska lärprocesser i matematikundervisning vid Stockholms Musikpedagogiska Institut.

Redaktion

Cecilia Kilhamn

Lena Nilsson

Ansvarig utgivare

Peter Nyström