Vinnare av Göran Emanuelsson-stipendiet 2012

Photo by Joanna Kosinska on Unsplash

Idag delas det sjätte Göran Emanuelsson-stipendiet ut vid LUMA-konferensen i Örebro ut.

I år går priset till Alma Gullbrand för arbetet

Matematikundervisning genom problemlösning – En studie om lärares möjligheter att förändra sin undervisning

Arbetet är genomfört vid Karlstad universitet och handledare var Yvonne Liljekvist. Stipendiesumman är 25 000 kronor.

Juryns motivering: Problemlösning i matematik har lyfts fram internationellt och nationellt i både forskning och kursplaner, men det har inte lett till frekvent undervisning i klassrummen. Detta är bakgrund till ett examensarbete av Alma Gullbrand där hon vill undersöka hur lärare kan undervisa i matematik genom problemlösning med forskning som grund. Avsikten med studien är “att presentera olika vägar för att utveckla och bedriva undervisning i matematik genom problemlösning för att ge inspiration till lärare som vill förändra sin praktik”.

Den genomförda litteraturgenomgången ger slutsatsen att forskningen inom området inte leder fram till undervisningsmallar eller ideal utan lyfter fram betydelsefulla aspekter för undervisningen genom problemlösning. Men i praktiken är det ganska få lärare som arbetar med problemlösning i kursplanernas anda eller tar vara på forskning och utvecklingsarbete. Hur arbetar dessa? Varifrån får de sin inspiration och hur utvecklar de sitt kunnande?

Observationer av lektioner och intervjuer görs med tre lärare på mellan- och högstadiet som i media uppmärksammats för sin problemlösningsundervisning i matematik. En strukturerad dokumentation ges av varje lärares redovisade målsättning för, arbete med och utvärdering av lektionerna med problemlösning. Redovisade faktorer som varit väsentliga för varje lärares utveckling av egen kompetens i att undervisa i problemlösning lyfts fram.

I analys och diskussion behandlas likheter och skillnader i lektionernas förlopp, lärarens roll, utveckling av lärarnas undervisning och hur problemlösningen år integrerad i undervisningen – i relation till litteraturgenomgång och problemställning. Här lyfts också fram observerade likheter och skillnader i praktik och redovisad forskning.

Examensarbetets problemställning är mycket aktuell. Den studerade litteraturen är relevant och beskrivs på ett väldisponerat vis. Observationer och intervjuer är välstrukturerade och precist redovisade. Analysen av empirin är noggrant och objektivt genomförd och i diskussionen relateras den till litteraturen på ett reflekterande sätt. Alma Gullbrands studie har en tydlig struktur, där olika delar knyts ihop till en väl avgränsad helhet. Rapporteringen är välskriven och stimulerande att ta del av.

Ladda ned arbetet, [ncm.gu.se] …

Juryn har i år bestått av: Jesper Boesen, Göran Emanuelsson, Bengt Johansson, Peter Nyström och Lotta Wedman.