nr 3, 2012

Nämnaren nr 3, 2012
Vad finns i nr 3?Algebra för lågstadiet
Åsa Brorsson
I denna artikel beskriver en lärare hur hon arbetar med algebra redan i de tidiga skolåren. Det är ett arbete som hjälper elever att förstå likhetstecknets betydelse, att bygga och se mönster. Det handlar också om variabelbegreppet och att använda algebra i problemlösning.

Yngre barns förståelse av mätning
Tamsin Meaney & Troels Lange
Barn bör ges möjlighet att förstå de begrepp som ligger bakom färdigheten att mäta. Kroppen, flaskor, pennor och chokladpulver kan bli mätinstrument. Vi får här ta del av dialoger mellan barn och vuxna om mätning samt en diskussion om hur problemlösning kan vara en väg till förståelse.

Att få de rätta felsvaren
Jorryt van Bommel
Erfarna lärare har kunskaper om elevers vanliga missuppfattningar i matematik. Genom att på ett klokt sätt ta hänsyn till det då diagnostiska frågor konstrueras, kan elevers svar avslöja en del om hur de tänker. I artikeln finns exempel på sådana svar och missuppfattningar.

Elever med särskilda matematiska förmågor
Eva Pettersson
Får nyfikna och vetgiriga barn det stöd och den stimulans som de har rätt att förvänta sig då de börjar skolan? Barn och ungdomar som har exceptionell fallenhet för matematik är sinsemellan olika men de har ett gemensamt: intresse för matematik och att få ägna sig åt matematiska aktiviteter.

Att tillvarata och utveckla elevers talang och matematikintresse
Cecilia Eriksson
”Cecilia Eriksson, Alfaskola i Solna, tilldelas 2012 års Ingvar Lindqvistpris i matematik för sitt framgångsrika arbete med att få elever att tillvarata och utveckla sin matematiska talang och förmåga. Hennes stora engagemang och skicklighet leder eleverna till såväl breda kunskaper som djup förståelse”, så löd juryns prismotivering och här berättar pristagaren om sitt arbete.

Elev i Finland och i Sverige – berättelse från en delad skolgång
Caroline Dahlberg
Författaren berättar om sina erfarenheter från sin skolgång i både Sverige och Finland.

Framställningen av multiplikation påverkar taluppfattningen Multiplikation i läromedel för årskurs 1 – 3
Maria Flodström & Lina Johnsson
Här ger 2011 års Göran Emanuelssonstipendiater sin analys av hur multiplikation presenteras i läromedel och hur denna presentation påverkar elevernas möjligheter att utveckla sin taluppfattning.

Uppslaget: Mått – förr och nu
Eva-Lena Jinneryd

Förståelse för tal i bråkform
C. Lindegren, I. Welin & W. Sönnerhed
Två lärarstudenter på HLK i Jönköping undersökte elevers förståelse för tal i bråkform. De såg att elever många gånger har likartade missuppfattningar. Här diskuterar de vilka strategier eleverna använder och hur undervisningen kan dra nytta av att känna till hur elever tänker om bråk.

Bråk, bananer och glupska algoritmer
Lars Mouwitz
Några tankar och funderingar kring begreppen runt bråk.

Geometri med spagetti
Pesach Laksman
Genom att undersöka månghörningars och cirklars egenskaper ges elever möjlighet att upptäcka samband och få en glimt av hur några matematiska idéer har utvecklats. De använder spagetti som konkret stöd för sina tankar då de undersöker figurer och för matematiska resonemang.

Florence Nightingale – en statistikpionjär
Bengt Ulin
Den historiskt berömda sjuksköterskan och kvinnorättskämpen Florence Nightingale var också en av statistikens förgrundsgestalter. Vi får här ta del av hur hon med hjälp av skickligt använda diagram lyckades få genomslag för sina idéer som räddade liv. Inledningsvis ges även exempel på hur man kan missbruka statistik.

Vad varje matematiklärare borde kunna Geogebra för nybörjare – del 2
Jonas Hall & Thomas Lingefjärd
I en tidigare artikel beskrevs de första stegen på vägen till att använda Geogebra som ett verktyg i matematikundervisningen. Författarna har nu kommit fram till steg 4 och 5 där de nu på allvar låter eleverna arbeta med Geogebra.

SigmaÅtta – en nationell problemlösningstävling
Bengt Åhlander
Matematiktävlingen SigmaÅtta är en unik tävling i matematik eftersom klassen samarbetar om att lösa problemen.

Kängurusidan
Susanne Gennow
Här ges en kort rapport från årets tävling och några av problemen diskuteras. Låt dina elever lösa dem och jämför olika lösningar. På Kängurusidan på webben finns alla årets problem, med lösningar och förslag till hur man kan arbeta vidare med dem i undervisningen. Där finns också resultat och lösningsfrekvenser. En längre version av denna redovisning, med fler exempel, finns på Nämnaren på nätet.

Problemavdelningen
Göran Emanuelsson

Matematiksatsningen 2009–2011
Under åren 2012–2013 kommer Nämnaren att uppmärksamma utvecklingsprojekt från Matematiksatsningen. Dessa artiklar och reportage är tänkta att tjäna som inspiration och erfarenhetsspridning från lokala nivå. I artikeln på nästa sida beskriver fem lärare i Hallsberg hur de har arbetat med en Learning study och de erfarenheter det arbetet har gett dem.

Tallinjen – en bro mellan konkreta modeller och abstrakt matematik
K. Drageryd, M. Erdtman, U. Persson & C. Kilhamn
Fem matematiklärare från Transtenskolan i Hallsberg har under handledning av Cecilia Kilhamn från Göteborgs universitet arbetat med en Learning study i årskurs 6 och 7. De har fokuserat på elevers förmåga att storleksordna tal i bråkform och här berättar de om sina erfarenheter och lärdomar.

Redaktion

Cecilia Kilhamn

Lena Nilsson

Ansvarig utgivare

Peter Nyström