nr 3, 2011

Nämnaren nr 3, 2011
Info: nr 3
Extramaterial kopplat till numret

Fermiproblem

Om omslagsbilden

Länkar i nr 3

Vad finns i nr 3?På kurs med nya planer
Ola Helenius & Anette Jahnke
Förskolan har fått en uppdaterad läroplan, grundskolan nya kursplaner och gymnasieskolan nya ämnesplaner i matematik. Innehållet är huvudsakligen bekant från de föregående dokumenten, men i de nya lyfts den matematiska verksamheten fram tydligare med hjälp av begreppet matematiska förmågor. Var finns dessa förmågor, egentligen?Sverige har fått en ny lärarutbildning
Yvonne Liljekvist
En ny lärar- och förskollärarutbildning startar under hösten vid landets lärosäten. Istället för en generell examen innehåller den fyra yrkesexamina: förskollärare, grundlärare, ämneslärare och yrkeslärare. […]

Information från NCM: Strävornamatrisen som affisch
Med anledning av de nya kursplanerna i Lgr 11 och Gy 2011 har Strävorna reviderats. Formen är densamma men istället för att koppla till mål att sträva mot anknyter de nya Strävorna till kursplanernas centrala innehåll och de förmågor som eleverna ska utveckla. […]

Forskningsbaserad matematikundervisning – möjligt i teorin, men går det i praktiken?
Gunnar Sjöberg, Mike Bergström & Cicki Nyberg
Elevens tro på sin egen förmåga visade sig vara en av nyckelfaktorerna när skolkontoret i Umeå kommun, Specialpedagogiska skolmyndigheten samt det matematikdidaktiska forskarnätverket vid Umeå universitet samarbetade i ett utvecklingsprojekt för undervisning av elever med särskilda undervisningsbehov i matematik. Med hjälp av bland annat mental träning i matematik tog eleverna steget från att vara en som inte kan – till att vara en som faktiskt kan lära sig matematik.

Resonera, argumentera och kommunicera
Bengt Drath
Lärare behöver få möjlighet att reflektera över den egna verksamheten, enskilt och tillsammans med sina arbetskamrater. I denna artikel ser författaren tillbaka på 15 års undervisning med matematiksamtal som en viktig del. Genom att systematiskt arbeta med problemlösning i grupp har eleverna fått möjlighet att utveckla flera av de kompetenser som nu uttrycks i kursplanen. Arbetet har utvecklats under tiden liksom lärarnas kunnande.

Hur gick det 2010? Ämnesprov i matematik för årskurs 3
Anette Skytt
Ämnesprovet i matematik för årskurs 3 har nu genomförts under tre år. Här redovisas några av de resultat som framkommit liksom några tankar som provkonstruktörerna har då nuvarande prov baserade på Lpo 94 ska anpassas till Lgr 11.

Fermiproblem och klassrumskultur
Calle Flognman
Med hjälp av väl valda antaganden kan ett till synes olösligt problem lösas och eleverna får på vägen utveckla sin problemlösningsförmåga. En särskild typ av öppna problem och deras möjliga roll för elevernas förväntningar på undervisningen diskuteras.

Hur många katter finns det på Hasslö?
Ing-Marie Karlsson & Ulla Petersson
Hitta ett nästan olösbart problem – ställ en fråga – och låt eleverna utifrån detta utveckla sin problemlösningsförmåga. Elever i Fk–6 löser ett fermiproblem och resonerar kring sina lösningar.

Uppslaget: Att arbeta med skala
Inger Bäckström
Vackra höstdagar lockar till att förlägga en del av undervisningen utomhus. Eleverna får möjlighet att arbeta praktiskt med uppskattning och mätning samt även reflektera över sambanden verklighet – bild – skala. I detta Uppslag ges ett konkret exempel på hur ett sådant arbete organiserades, genomfördes och följdes upp.

Omslagsbilden – Lings gym
Thérèse Gennow
Fönstren på omslaget tillhör ett stall som den svenska gymnastikens fader Pehr Henrik Ling (1776–1839) lät göra om till en gymnastikbyggnad. Byggnaden ligger i Frösundavik, nära Hagaparken i Stockholm. Att jag ens hittade den här byggnaden är tack vare geocaching. […]

Matematiska uttrycksformer och representationer
I-M Gustafsson, M Jakobsson, P Jönsson, T Lingefjärd, I Nilsson, G Svingby, M Zippert
I denna artikel ger författarna exempel på hur IKT kan användas för att arbeta med både matematiska uttrycksformer och representationer. Ofta skiljer vi inte på uttrycksformer och representationer, utan de får stå för samma sak. För tydlighetens skull diskuteras de dock här var för sig. Artikeln innehåller även exempel på tillämpningar hämtade från gymnasiet.

Ma A på förskolan
Linda Jarlskog
Små barn behöver uppleva att de kan förankra tidiga möten med matematik i sin egen värld. Även gymnasieelever behöver uppleva att undervisningen känns relevant för dem. Här berättar en gymnasielärare hur hon låter sina elever prova matematikaktiviteter tillsammans med barn under sin praktik i förskolan.

Föräldrainblick Ma B
Urban Haglind
På Karolinska skolan i Örebro har föräldrar till elever som läser Ma B erbjudits en kurs för att bättre kunna stötta sina ungdomar. Föräldrarnas roll är viktig, men de har olika förutsättningar att kunna hjälpa till. Det handlar inte bara om att förklara matematiken, utan också om att ge stöd och visa intresse.

Lärarutbildare på festival
Vetenskapsfestivalen är ett årligt återkommande arrangemang som ägt rum i Göteborg sedan 1997. Festivalens olika delar riktar sig mot allmänheten, forskare och skolor. I skolprogrammet får klasser boka upp sig på olika aktiviteter. Cecilia Kilhamn, Kerstin Larsson och Niclas Larson, lärarutbildare från Göteborg och Stockholm, var delaktiga i några av skolprogrammets punkter med fokus på matematik, när festivalen 15-årsjubilerade under första halvan av maj. […]

Varifrån kommer matematiken?
Bengt Ulin
I januari 2011 blev matematiken uppmärksammad i radioprogrammet Filosofiska rummet som ställde frågan: Var finns matematiken? I denna matematiskt filosofiska artikel delar Bengt Ulin med sig av sina tankar om både var matematiken finns och om matematikens ursprung.

Kängurusidan
Susanne Gennow
I år genomfördes den trettonde omgången av Kängurutävlingen. Antal redovisade deltagare i de fem officiella tävlingsklasserna är drygt 90 000 och när vi även räknar med Milou har mer än 120 000 elever deltagit i år. Fullständiga resultat är inrapporterade från ca 30 % av deltagarna i Ecolier, Benjamin och Cadet. För gymnasieklasserna, som dock har betydligt färre deltagare, får vi in fler resultat, från Junior MaB hela 85 %. En sammanställning av lösningsfrekvenser på varje uppgift, baserad på de inrapporterade resultaten, finns på Kängurusidan på nätet. Där kan ni se om de problem som era elever hade svårt med också var svåra för andra. […]

Problemavdelningen
Calle Flognman
Det förra numret av Nämnaren hade mönster som tema. Här finns ytterligare några mönsterproblem. Två av dem är analoga, dvs lösningarna har väsentligen samma matematikinnehåll. Dessutom ryms bland annat en saga och ett fermiproblem, en form av problem som tas upp i två artiklar i detta nummer. Mycket nöje!

Pedagorien News

Redaktion

Cecilia Kilhamn

Lena Nilsson

Ansvarig utgivare

Peter Nyström