Bakgrund till ändringar förskolans läroplan

Regeringen har beslutat om förändringar i förskolans läroplan som träder i kraft den 1 juli 2011. En promemoria har tagits fram inom Utbildningsdepartementet med bakgrund till de förtydliganden och kompletteringar som gjorts i läroplanen. Promemorian innehåller bl a ett särskilt avsnitt om matematiken i den nya läroplanen och kan beställas gratis från departementet i upp till 20 ex.Förskola i utveckling – bakgrund till ändringar i förskolans läroplan, [Regeringen] …
Läroplan för förskolan Lpfö 98. Reviderad 2010, [Skolverket] …
En lärorik förskola, [Regeringen] …

Från tidigare Aktuellt
Om förskolan …