Analys

De delar som ingår i kartläggningen sammanställs och analyseras.

Frågor som kan vara till hjälp vid analys av nulägesbeskrivning

  • Vilka resultat gav kartläggningen? Tendenser? Skillnader? Samband? Orsaker?
  • Vilka utvecklingsbehov finns utifrån nulägesbeskrivningen?
  • Vilka åtgärder är realistiska utifrån utvecklingsbehovet? På kort sikt? På längre sikt? Vad har högst prioritet?
  • Kommer analysen att finnas med i skolans/kommunens kvalitetsredovisning? Varför?/Varför inte?
  • Hur sker återkoppling till deltagarna?

Läs mer …
Verktyg för utvärdering
En nulägesanalys kan ses som en utvärdering av nuläget – även om ingen bedömning görs i förhållande till mål. Skolverkets sex häften som ingår i serien Verktyg för utvärdering kan därför vara ett bra stöd. Vid en nulägesbeskrivning kan särskilt rekommenderas häfte nr 6, Att samla in och bearbeta data.

1. Att utvärdera skolan
2. Att organisera utvärdering
3. Att genomföra utvärdering. Exempel från skolor och kommuner
4. Så här gjorde vi – exempel på lokalt utvecklingsarbete i skolan
5. Att göra research – var och hur man hittar information.
6. Att samla in och bearbeta data

Skolverket: Allmänna råd och kommentarer för kvalitetsredovisning

Myndigheten för skolutveckling: Att granska och förbättra kvalitet

Myndigheten för skolutveckling: Att granska och förbättra kvalitet, Studiehandledning.

Innehåll: ER