Nationella prov och betygsstatistik

Det är lätt att få tillgång till statistik från den svenska skolan. Skolverkets statistik är en rik källa att ösa ur och ger möjlighet att spåra trender och göra jämförelser på skol-, kommun och nationell nivå.

SIRIS, Skolverkets internetbaserade resultat- och kvalitetsinformationssystem (SIRIS) innehåller en mängd information om skolors resultat och kvalitet. Här finns statistik om elever, lärare, resultat och kostnader i grund- och gymnasieskolan. I databasen har även samlats olika dokument som beskriver kvalitetsutvecklingen i kommuner och skolor samt olika analyser och utvärderingar. Information finns på nationell nivå och på kommunal och skolnivå.

SALSA, Skolverkets arbetsverktyg för lokala sambandsanalyser bygger på en statistisk modell med vars hjälp kommuners och skolors betygsresultat kan analyseras när viss hänsyn tagits till skolors elevsammansättning.

Öppna jämförelser 2012 Grundskola
Öppna jämförelser – Grundskola 2012 har temat elevernas syn på skolan och undervisningen. I årets rapport presenteras åtta indikatorer som speglar temat. Indikatorerna är baserade på enkätfrågor om bland annat trygghet, inflytande, återkoppling och höga förväntningar. Rapporten innehåller också en internationell utblick mot det amerikanska skolsystemet. Materialet är utgivet av Sveriges kommuner och landsting..

Frågor som kan vara till hjälp vid diskussion om redovisning av betygsstatistik

  • Hur ser elevernas resultat ut?
  • Nationella prov. Åk 3? Åk 6? Åk 9?
  • Statistiska förändringar? Generella tendenser? Uppåtgående trend? Nedåtgående trend? Skillnader från år till år? Vad beror eventuella skillnader på?
  • Longitudinella jämförelser ? Vad händer med samma elever mellan åk 3, 6, 9, gymnasieskolans Matematik 1?
  • Hur ser elevernas slutbetyg i matematik ut i förhållande till resultatet på ämnesprovet i matematik? Finns stora skillnader? Varför? Varför inte?
  • Vilka områden inom matematik lyckas eleverna väl resp mindre väl med på nationella prov?

Innehåll: ER