Vinnare av Göran Emanuelsson-stipendiet 2009

Photo by Joanna Kosinska on Unsplash

Göran Emanuelsson-stipendiet 2009 tilldelas två examensarbeten:

12 500 kronor tilldelas

Ulrihca Malmberg

för examensarbetet

Det var enklare att slå ihop 4 hjärnor än att tänka själv. En fallstudie om gruppdiskussionens betydelse för elevlösningar av rika matematiska problem hos elever i årskurs 8

Arbetet är gjort vid Göteborgs universitet, handledare var Mikael Holmqvist.

Juryns motivering: Ulrihca Malmberg genomför en studie av elever i två klasser i årskurs 8 som i grupper arbetar med rika matematiska problem. Med hjälp av flera, varandra kompletterande, undersökningar belyses hur olika faktorer påverkar hur eleverna kommer fram till en lösning som gruppen kan enas om.

Kommunikation och problemlösning är två av de centrala ledorden i grundskolans kursplan i matematik. Eftersom den typ av arbete i grupp som författaren undersökt inkluderar båda dessa kompetenser har det hög relevans för utvecklingen av matematik­undervisningen i svensk skola.

Författaren anknyter till både internationell och aktuell svensk forskning inom området och använder denna för att både precisera frågeställningen, utforma studien och analysera resultaten Studiens resultat bekräftar och fördjupar tidigare kända resultat inom området, men visar också på några områden upp en annorlunda bild än tidigare forskning. Detta gör att Ulrihca Malmbergs arbete inspirerar till fortsatt forskning inom området.

Ladda ned arbetet

12 500 tilldelas även

Sofie Arnell

för examensarbetet

Vi är nog för dåliga på att bemöta och hjälpa dem. En studie kring hur lärare upplever och bemöter elever med särskilda matematikförmågor

Arbetet är gjort vid Linköpings universitet, handledare var Joakim Samuelsson.

Juryns motivering: Frågor om hur skolan bemöter elever med särskilda förmågor i matematik har de senaste åren rönt ett allt större intresse från forskare i Sverige. För att ta reda på mer om hur lärare upplever och bemöter dessa elever har Sofie Arnell har genomfört en fallstudie där fyra lärare intervjuas.

Arbetet ger en god bakgrund till tidigare forskning inom området och studien förankras i relevant teori. Resultaten är inte bara intressanta i relation till elever med särskilda förmågor utan ger en bild av hur de intervjuade lärarna upplever sin undervisningssituation i allmänhet.

Ladda ned arbetet

Stipendiet delades ut vid LUMA-konferensen på Linköpings universitet, 24-25/9 2009.

Juryn har bestått av: Eva Riesbeck, Linköpings universitet Johan Häggström, NCM, Göteborgs universitet Ola Helenius, NCM, Göteborgs universitet Torbjörn Jansson, Tullängsskolan, Örebro