nr 2, 2009

Nämnaren nr 2, 2009

Info i nr 2
Extramaterial kopplat till numret

Omslagsbilden: Ormbunkar

Länkar …
… i nr 2


Vad finns i Nämnaren nr 2?

TIMSS 2007 – en djupanalys av svenska elevers matematikkunskaper
Per-Olof Bentley
Här får den artikel om svenska elevers prestationer i TIMSS 2007 som publicerades i förra numret av Nämnaren en uppföljning. Författaren diskuterar feltyper och ger exempel på svårigheter med areabegreppet.
Lära genom problemlösning
Katarina Cederqvist
Författaren har i ett fördjupningsarbete under en kurs i Lärarlyftet arbetat med temat problemlösning. Hon ställer frågan om man kan utgå från problemlösning vid lärandet istället för att låta problemlösning enbart vara tillämpning av redan inlärda teorier eller underhållande aktiviteter. För att få svar testade hon själv detta arbetssätt på en klass i åk 9.
Problemlösning med olika representationsformer
Ulrika Gunnarsson
Här beskrivs undervisning med problemlösning, där inriktningen på arbetet var att eleverna skulle använda flera olika representationsformer. Arbetet som redovisas i den här artikeln, tog fart efter en kursuppgift i problemlösning inom lärarlyftet. Kursen beskrevs i Nämnaren nr 1, 2009.
Inspiration från Kina
Göran Kvist
I Nämnaren nr 1, 2009 skrev vi om lärarlyftskursen som NCM genomförde 2008. Detta är ytterligare en artikel som härrör från ett fördjupningsarbete under kursen. Här berättar Göran Kvist om sin erfarenhet om att undervisa gymnasiematematik på kinesiskt vis.
Ämnesprovet för årskurs 3
I. Ingemansson, A. Skytt & L. Björklund Boistrup
Under flera års tid har det genomförts nationella prov i grundskolan varje vår, bland annat i matematik. Vårterminen 2009 genomförs för första gången nationella prov i årskurs 3, i matematik, svenska och svenska som andraspråk. PRIM-gruppen vid Stockholms universitet har på uppdrag av Skolverket konstruerat ämnesprovet i matematik. I denna artikel beskrivs kortfattat provets syfte och struktur samt arbetet med att konstruera det.
Uppslaget: Kalendern
Uppslaget i detta nummer är en övning som passar som utmaning i grundskolan. Elever som tycker att matematik är roligt och som slukar alla möjliga extrauppgifter får här något att bita i. För de flesta eleverna tar uppgiften ett antal timmar och stor möda att lösa. Uppgiften är lösbar men svår för elever i åk 6 – 7, här kan man verkligen tala om en extrauppgift. Den är en lagom utmaning för elever i åk 8 – 9 med goda kunskaper i matematik. Uppslaget kommer från Tomas Fridström i Åkersberga.
Laborativa inslag och gripbara bevis
Mats Ydman
I Nämnaren nr 2, 2008 inbjöds alla som har goda idéer och erfarenheter från samverkan matematik – slöjd att dela med sig av dem. Mats Ydman på Bäckadalsgymnasiet i Jönköping hörde av sig och berättade om sin undervisning med laborativa inslag och gripbara bevis.
Interaktiva skrivtavlor – en möjlighet till ökad lust och lärande i matematik?
Patrik Gustafsson
FInteraktiva skrivtavlor är på väg mot ett genombrott i Sverige, men leder användandet till en ökad lust och bättre lärande i matematik? I artikeln redogör författaren för ett lyckat försök med areaundervisning med hjälp av en interaktiv skrivtavla. Artikeln får en fortsättning i Nämnaren nr 3. Det finns även kompletterande material på Nämnaren på nätet.
Geogebra i gymnasieskolan
Thomas Lingefjärd
En tilltalande egenskap med Geogebra är att programmet kan användas tvärs över stora delar av utbildningssystemets matematikkurser. Författaren har i tidigare artiklar i Nämnaren visat hur Geogebra kan användas i grundskolans matematikkurser och i den här artikeln ges förslag på hur programmet kan användas inom olika delar av gymnasiets matematikkurser.
Spegling i plan geometri
Bengt Ulin
En vanlig spegel presenterar en avbild av oss när vi tittar i den. Vissa geometriska konstruktioner kan kallas speglingar, när ett objekt avbildas på ett annat i relation till ett plan, en linje eller en punkt. Vi får här stifta bekantskap med speglingar i plan geometri. Vi får också exempel på utmanande problem.
Motivation för matematik
Mikaela Thorén
Författaren ger här en bild av vilka faktorer som kan påverka elevers motivation för att lära matematik. Artikeln bygger på författarens examensarbete som belönades med 2008 års Göran Emanuelsson-pris.
Matematikbiennalen 2010
K. Larsson, K. Kjellström & N. Larson
Kängurusidan
Anders Wallby & Ulrica Dahlberg
Reportage från olika skolor som genomförde Kängurutävlingen 2009.

Redaktion

Cecilia Kilhamn

Lena Nilsson

Ansvarig utgivare

Peter Nyström