Tid

Frågor kring tid är centrala vid planering av utvecklingsarbete/kompetensutveckling. Vid utvärderingar visar det sig många gånger att det är tiden – eller i första hand brist på tid – som sätter käppar i hjulet för goda intentioner. Det handlar både om omfattning i tid och om hur tid ska frigöras för deltagande lärare.

Utveckling tar tid. I Skolutvecklingens många ansikten förordas noggrant och konsistent planerad kompetensutveckling under åtminstone två eller tre års tid.

Redan från början behöver också diskussion tas om hur utvecklingsarbetet sedan kan bli en del av den ordinarie skolverksamheten.

I en tidsplan blir det möjligt att få en överskådlig bild av omfattning av satsningen och undvika t ex att det kolliderar med annan planerad verksamhet.

Frågor som kan vara till hjälp vid planeringsdiskussion om tid
Övergripande frågor

  • Vilket är tidsperspektivet?
  • Hur få till stånd en långsiktig och uthållig satsning?
  • Hur ser tidsplanen se ut? I grova drag? I detalj?
  • Vilka hänsyn behöver tas till annan planerad verksamhet?
  • Hur kan arbetet med att utveckla matematikundervisningen fortleva efter projektets slut?
  • Hur kan det bli en del av den ordinarie verksamheten?

Lärares tid

  • Hur ska man se på tid för inläsning av litteratur, utförande av uppgifter, utprovning av elevaktiviteter, dokumentation, reflektion, diskussion kring den egna skolans matematikundervisning etc? Vad ingår i planering och utvärdering av den “dagliga” undervisningen och lärarens ordinarie uppdrag? Vad ligger utanför? Kan några av deltagande lärares arbetsuppgifter samordnas/minskas/tas bort? Finns det tidstjuvar? Kan tid frigöras?
  • Vilka förutsättningar gäller för deltagande lärare? Samma förutsättningar för alla lärare i kommunen? Förutsättningar bestäms på respektive skola? Erfarenheten säger att om det är stora skillnader i förutsättningar bland deltagare i samma grupp, så kan det ta mycket tid och kraft från träffarna att diskutera dessa olikheter.
  • Ska deltagande lärare ha en fast tid avsatt för utvecklingsarbete/kompetensutvecklingen inkl för- och efterarbete?

Innehåll: ER