Riskanalys

Vad får inte hända och om det händer, vad görs då? Det är en fördel att redan i ett tidigt skede identifiera, bedöma och åtgärda kritiska punkter som kan hindra att planerade insatser får önskad effekt. Konkret exempel Riskanalys som kan ligga till grund för diskussion. Det är en fördel att redan på ett tidigt stadium identifiera, bedöma och åtgärda risker som kan hindra att planerade insatser får önskad effekt.

  • Gör en brainstorming där alla tänkbara risker antecknas i tabellen nedan.
  • Bedöm sannolikheten (S) för att varje risk ska inträffa. Sätt ett värde mellan 1 och 5, där 1 – i detta sammanhang – innebär låg sannolikhet och 5 hög sannolikhet.
  • Bedöm konsekvensen (K) om risken inträffar. Sätt ett värde mellan 1 och 5, där 1 medför små konsekvenser och 5 stora konsekvenser.
  • Beräkna riskvärdet: S x K för varje risk.
  • Markera de tre största riskerna.
  • Diskutera – vilka varningssignaler skall ägnas särskild uppmärksamhet? – vilka konsekvenser medför de olika riskerna? – vilka och vad påverkas om konsekvenserna blir verklighet? – vilka åtgärder behöver vidtas så att riskerna elimineras? – vem/vilka ansvarar för att åtgärder vidtas?

Risk Sannolikhetsvärde (S) Konsekvensvärde (K) Riskvärde (S x K)
Projekttrötthet 3 3 9
Byte av skolledare 5 1 5
Svårt att frigöra tid för lärarna 5 5 25
Innehåll: ER